Månadens forskare: Malin Löfström

I mitt pågående avhandlingsarbete gör jag en djupundersökning av ett intervjumaterial där elva finlandssvenskar (från Raseborgsområdet/Västra Nyland) som flyttat till Stockholm intervjuas av en stockholmsk intervjuare.

Flytten till Stockholm innebär en kontaktsituation där informanternas finlandssvenska varietet möter den stockholmska språkmiljön och det är intressant att se vad som händer i de enskilda individernas språk. Undersökningens syfte är att beskriva hur dessa västnyländska finlandssvenskar som bor i Stockholmsområdet pratar när de samtalar med sverigesvenskar, och att försöka förklara och förstå varför de pratar som de gör. Metodiskt utgår jag från en variationslingvistisk beskrivning som jag kompletterar med kvalitativa analyser. Ett centralt begrepp är stil (style) och styling (enligt Coupland 2007). Det innebär bl.a. att jag ser på den språkliga variationen främst utifrån vad den betyder för talarna själva och hur de genom språkliga val ”gör” den varietet de använder i intervjun.

Mina resultat visar att den generella tendensen är att informanterna standardiserar sitt talspråk. Standardiseringen går i första hand i riktning mot ett finlandssvenskt standardspråk och i andra hand används drag som kan härledas till sverigesvensk standard eller stockholmsspråk. Min kartläggning visar vilka språkdrag som är viktiga i standardiseringsprocessen och vilka språkdrag som utgör resurser för styling specifikt för den stockholmska kontexten. Alla informanter har språkliga drag som är sverigesvenska eller stockholmska men vilka språkliga drag som utgör det sverigesvenska inslaget varierar mycket mellan olika individer.

Jag tror att det är viktigt att undersöka språkliga processer hos mobila individer i en heterogen språkmiljö med ett inslag av minoritets-/majoritetsspråksperspektiv och det är spännande att med hjälp av nya teoretiska perspektiv utveckla variationslingvistikens möjligheter.

Referens:

Coupland, N. (2007) Style: Language Variation and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Malin Löfström