Månadens forskare: Alva Dahl

Jag är textforskare och intresserar mig för skriftens särskilda villkor och egenheter. Jag har en dialogistisk språksyn, vilket bland annat innebär att jag studerar språkliga betydelser som fenomen som inte ligger färdiga i ”paket” som vi skickar till varandra när vi kommunicerar, utan som tvärtom uppstår i själva vårt samspel. Med min forskning vill jag utveckla resonemangen om hur skriftspråket kan förstås ur ett dialogistiskt perspektiv.

Min avhandling handlar om interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner, och visar att interpunktionen är en integrerad del av romanernas stil, berättarteknik och tematik. I interpunktionen räknar jag in både skiljetecken och skrivtecken och typografisk variation som fungerar på liknande sätt, till exempel när vi skriver vissa ord eller fraser i kursiv eller fet stil.

I avhandlingen resonerar jag också om vilka mer generella slutsatser som eventuellt kan dras om interpunktionens potential i dagens skriftspråk. Med interpunktion kan vi formulera avancerade, varierande och komplexa konstruktioner i skrift. Textens samband och gränser på olika nivåer visar vi med interpunktionens hjälp, och det är också vare interpunktionen vi kan ange röstskiften i texter, till exempel i dialoger mellan olika personer (där styckebrytning, talstreck och/eller citattecken ofta används) och citat ur andra texter. I romanerna är det dessutom vanligt med inre dialoger mellan olika jagpositioner eller att hörbart tal och tysta, tänkta reflektioner varvas. Som skribenter och läsare skulle vi inte kunna konstruera och urskilja ett sådant röstmyller utan interpunktion.

Förhoppningsvis kan min forskning skärpa våra textanalytiska redskap så att vi som studenter och forskare blir mer uppmärksamma på interpunktionens roll i olika slags texter. På kurser inom skriftlig framställning kan mina resultat uppmana till kreativt experimenterande. En del verkar tycka att skiljetecken är något svårt och tråkigt, men vi som skriver har ju utvecklat interpunktionen för att den ska underlätta vår skriftliga kommunikation. 

Alva Dahl