Månadens forskare: Anne Palmér

Min forskning ryms inom fältet svenska med didaktisk inriktning och behandlar särskilt klassrummets muntlighet, elevers skrivande och bedömning.

Till forskningsspåret klassrummets muntlighet hör min avhandling Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan (2008). I denna etnografiska och samtalsanalytiska studie undersöker jag muntligheten i två gymnasieklasser ur ett språkutvecklingsperspektiv. Jag visar bland annat att undervisningen i olika klasser och ämnen är långt ifrån likvärdig i fråga om de förutsättningar som ges för elevers språkutveckling.  Handboken Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning (2010) är en vidareutveckling av avhandlingen med blivande och aktiva lärare som målgrupp. Nu undersöker jag synen på muntlighet i 2011 års kursplaner för svenskämnet. Jag intresserar mig för muntlighetens innehåll och avgränsning samt för vilka kunskapsdomäner som förutsätts ge metakunskap om muntligheten.

I mitt arbete med nationella prov möts språkdidaktiska, litteraturdidaktiska och testteoretiska perspektiv. Som vetenskaplig ledare för gymnasieproven är jag engagerad i frågor relaterade till prov i muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. Kan muntliga anföranden bedömas på ett reliabelt sätt? Vilka uppgifter i läsning av skönlitteratur kan anses ha validitet i ett prov i läsförståelse? Vilka textegenskaper kan krävas på olika betygsnivåer i lösningar av ett prov i vetenskapligt skrivande?

I samband med utvecklingen av nya nationella prov för gymnasieskolan efter 2011 års skolreformer gav jag ut rapporten Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner. Genre, kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser (2013). I provgruppens rapportserie Svenska i utveckling har jag tidigare publicerat en bedömningsstudie med muntliga prov i fokus. Handboken Bedömning av elevtext. En modell för analys (Natur & kultur 2005) har jag skrivit tillsammans med Eva Östlund-Stjärnegårdh. Vi håller nu på att göra en ny version av den boken, anpassad till de nya läroplanerna och den nya betygsskalan. 

Anne Palmér