Månadens forskare: Jannie Teinler

JannieDialekt och standardspråk är begrepp som används ganska allmänt inom språkvetenskapen, men som fenomen är de förstås också intressanta för språkbrukare i allmänhet. I min avhandling har jag genom framför allt ett antal gruppintervjuer undersökt hur man i ett standardspråksnära dialektområde förhåller sig till dialekt och standardspråk, både som konkreta varieteter och som begrepp.

Något som skiljer min avhandling Dialekt där den nästan inte finns från många dialektundersökningar är att det jag undersökt är språkbrukarnas uppfattningar och inte dialekten som språksystem. Mitt fokus har i stället varit att studera hur dialekt på olika sätt avgränsas socialt, geografiskt och kulturellt i ett område där invånarna själva i mångt och mycket menar att det som talas är att betrakta som ”rikssvenska”. Bland annat har jag sett närmare på vilka dialektbenämningar som används och vad de verkar omfatta. Frågor jag försökt besvara är till exempel vilka dialektområden deltagarna uppfattar som relevanta (landskapet? Kommunen? Det egna samhället?), hur dialekten beskrivs språkligt och vem som anses tala den. Och hur bedöms det lokala talspråket förhålla sig till det som uppfattas som rikssvenska? Jag menar att man på så sätt kan studera på vilket sätt föreställningar om enskilda dialekter och standardspråk är meningsfulla idag.

Det mesta av mina resultat bygger på gruppintervjuer, men jag har också gjort en del mindre kvantitativa test bland skolungdomar som kan jämföras med det som kommer fram i intervjuerna. Särskilt intressant har varit att jämföra avgränsningar som görs muntligt i samtal och de som görs på med penna och papper på en karta. 

Jannie Teinler