Månadens forskare: Yvonne Hallesson

YvonneMin forskning ligger inom det didaktiska fältet och handlar om literacy i en skolkontext, närmare bestämt läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. Jag intresserar mig för relationen mellan språket och det lärande som möjliggörs i samband med textanvändning.

Jag disputerade i språkdidaktik på en avhandling om textsamtal i gymnasieskolans historieundervisning (Hallesson 2015). Syftet var att undersöka hur textsamtal kring ämnestexter kan stötta elevers lärande och läsande av texter. I avhandlingen undersöker jag såväl elevstyrda som lärarledda samtal och visar bland annat på vad som utmärker textsamtal som fyller sitt didaktiska syfte. Som en del av avhandlingsarbetet utvecklade jag också tillsammans med en kollega en analysmodell för innehållsanalyser av textsamtal (Hallesson & Visén 2016).

Elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling

Ett annat projekt jag har deltagit i handlar om textarbete i samhällsorienterande ämnen på mellanstadiet och gymnasiet (Hallesson m.fl. 2016). Projektet fokuserar vilka förutsättningar för elevers ämnesspecifika läsförståelse och läsutveckling som skapas inom olika undervisningsmiljöer. Jag har också i en licentiatstudie undersökt högpresterande elevers läsande (Hallesson 2011). Studien visar vad som utmärker en grupp elever som är goda läsare.

Skriftbruk och skriftkompetenser i gymnasieskolan

För närvarande är jag postdoktor på institutionen och arbetar med ett forskningsprojekt om skriftbruk i gymnasieskolan. I studien följer jag elever på olika program med fokus på de skrifthändelser de deltar i, det vill säga tillfällen då de läser eller skriver. Studien syftar till att bidra med kunskaper om vilka ämnesspecifika krav som ställs på elevers läsande och skrivande, och vilka skriftkompetenser som behövs på olika program.

Forskning med didaktisk relevans

Min forskning är särskilt relevant för lärarutbildningarna. Genom den hoppas jag kunna bidra med kunskaper med didaktisk relevans inom områden som rör elevers ämnesspecifika litteraciteter och lärande.

Yvonne Hallesson

Tidigare månadens forskare