Månadens forskare: Veturlidi Oskarsson

VeturlidiJag har under ett kvartssekel forskat främst om yttre påverkan på isländskan, både den lågtyska genom norskan under senmedeltiden och senare tiders påverkan speciellt från danskan.

Samtidigt har jag intresserat mig för standardiseringen av språket och varit aktiv inom isländsk språkpolitik genom att arbeta för den isländska språknämnden. Det är brytningsfältet mellan dessa tre fält som intresserar mig mest, den yttre påverkan, standardisering av språket och språkpolitikens betydelse för identiteten – allt detta speciellt i ett isländskt sammanhang.

Yttre påverkan och standardisering

Isländskan har under de gångna århundradena lånat in flera utländska ord än vad många tror. En stor del av dessa ord, speciellt de som ansågs ha rötter i danskan, har sedan mönstrats ut av förespråkarna för 1800–1900-talens språkpurism. Om detta ämne har jag skrivit ett antal artiklar samt en bok.

Språkpurismen var oerhört viktig för Islands självständighetskamp samtidigt som den ledde till standardisering av språket där man strävade efter få bort de språkförändringar som hade uppstått under de föregående århundradena. Detta resulterade i att den språkbild som möter oss nu, speciellt i skriftspråket, ligger förvånansvärt nära språket så som det var under 1200-talet.

Språket och isländsk identitet

Den målmedvetna kamp som har förts i nästan 200 år har lett till att modersmålet är en viktig och starkt definierande faktor i isländsk identitet. Det finns forskare och lekmän som är kritiska till modersmålsundervisningen i grundskolan och menar att man lägger för stor vikt vid ”rent” standardspråk. Denna kritik är berättigad, enligt min mening, och den är aktuell nu när allt flera med utländsk bakgrund har bosatt sig i landet och kämpar med att tillägna sig ett nytt och komplicerat språk.

Nuvarande forskning

Jag är för närvarande aktiv i en internationell forskargrupp om standardisering av isländskan under 1800-talet. Ett annat projekt, som handlar om språk och ideologi i dagens Island, är under förberedelse. Jag har presenterat dessa ämnen i min undervisning här i Uppsala, bl.a. i en särskild kurs, Språk och identitet på Island.

Veturlidi Oskarsson