Monument med flera runinskrifter i det vikingatida Skandinavien

Den typiska vikingatida runstenen i Skandinavien är en enskild sten, ristad på en sida. Det här projektet är inriktat på ett mindre vanligt bruk av runstenar, nämligen sådana monument som består av flera (run)ristade ytor, antingen på olika stenar eller på flera sidor av samma sten. Flerinskrifts-monument är ett material som aldrig har undersökts systematiskt, något som projektet syftar till att åtgärda. Utöver att inventera monumentens geografiska, kronologiska och sociala spridning fokuserar projektet på de kommunikativa val som ligger bakom resandet. Genom multimodal analys ska klargöras hur flera inskrifter knyts ihop till ett monument och hur läsaren ledsagas genom texten. Ett delsyfte är också att pröva i vilken mån teorier om så kallade semiotiska landskap är applicerbara på runstensmaterialet.

Ansvarig: Maja Bäckvall
Finansiär: Vetenskapsrådet (2015–2017)