En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter

Forskningsprojektet om värdegrundstexter, som bedrevs under åren 2016–2019, har undersökt hur värdegrundstexter ser ut, används och förstås i den svenska myndighetsvärlden, där genren snabbt blivit populär.

Genom att samla in ett stort textmaterial och genomföra olika typer av textanalyser har vi dels kunnat visa att framträdande drag i texterna är vaghet och en positiv ton, dels att texternas existens ofta legitimeras med att de är nödvändiga verktyg för myndigheternas måluppfyllelse.

Ytterligare insamlat material – ett fokusgruppssamtal och en enkät till tre stora myndigheter – bidrar till att förklara kopplingen mellan de textuella dragen och den upplevda nyttan: texterna verkar fylla en viktig funktion genom att de presenterar positiva identiteter för de anställda och upprätthåller en diskussion om myndighetens mål och ideal. På så sätt upprätthåller texterna ett slags styrningsfunktion, som särskilt tar sikte på de anställdas identiteter och ett handlande som är lojalt mot den specifika myndighetens värden.

Projektet har genomgående ställt den kritiska frågan hur sådan lojalitet och sådant samhandlande är förenligt med myndigheters uppdrag.

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond


Publikationer

Nyström Höög, Catharina, 2017: Texts at work. The construction of an ideal workplace in ‘platforms of values’. I: Discourse Studies – Ways and Crossroads, red. av K. Broś & G. Kowalski. Frankfurt am Main: Peter Lang. S. 231–145.

Björkvall, 2018: Critical Genre Analysis of management texts in the public sector. I: Kritiska text- och diskursstudier, red. av C. Seiler Brylla m.fl. Södertörns högskola.
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1189343/FULLTEXT01.pdf

Nyström Höög & Björkvall, 2018: Keeping the discussion among civil servants alive. ‘Platform of values’ as an emerging genre within the public sector in Sweden. Scandinavian Journal of public administration 22(3), 2018. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/view/3899

Björkvall & Nyström Höög, 2019: Legitimation of value practices, value texts and core values at public authorities. Discourse & Communication 13(4), 2019.https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1750481319842457

Björkvall, Anders (under utg.) The critical analysis of genre and social action. I: The Cambridge Handbook of Discourse Studies, red av A. De Fina & A. Georgakopoulou. Cambridge: Cambridge University Press.

Nyström Höög, Catharina (under utg.) Framåt och uppåt. Om bildmotiv i svenska myndigheters värdegrunder.

Nyström Höög, Catharina (accepterad) Core values in public administration. Tools for openness and democracy? CADAAD Journal.

Björkvall & Nyström Höög (inskickad) Semiotic vagueness as a tool for goal fulfilment: ‘Platforms of values’ in Swedish public administration.


Projektmedarbetare:Catharina Nyström Höög och Anders Björkvall.

Catharina Nyström Höög (projektledare), Akademin humaniora och medier, Högskolan Dalarna, (från januari 2019).

Anders Björkvall, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Enheten för humaniora, Örebro universitet


Studentuppsatser inom projektet:

Linnea Wenell, master 2018: Vad betyder vi är lyhörda i värdegrunder? En kartläggning och systemisk-funktionell analys av vi är-konstruktionen i myndighetstexter.
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1235868/FULLTEXT01.pdf

Anton Nyström, kandidat 2017: Bilden av den glada myndigheten. En multimodal analys av svenska myndigheters värdegrundstexter.
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1177878/FULLTEXT01.pdf

Carin Leibring Svedjedal, master 2016: Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten. En kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur.
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:938212/FULLTEXT01.pdf