Ortnamnsforskning och forskningsnära IT

2023-03-24

Ett samarbete på Uppsala universitet förenar ortnamnsforskning och forskningsnära IT får stå i rampljuset. 

Vad kände folk till under medeltiden om främmande länder?

Det är en fråga som projektet Norse World försöker svara på. Forskare vid institutionen för nordiska språk har i projektet undersökt vilka platsnamn som förekommer i medeltida svenska och danska texter. Man har t.ex. försökt få svar på om vissa platser är mer populära än andra i vissa texter eller vid vissa tidpunkter.

NorseWorld är en webbapplikation där användarna kan söka i olika medeltida texter och få sökresultatet presenterat på en karta. Den är utvecklad i nära samarbete med forskarna och är öppen för alla att använda men riktar sig främst till forskare i litteraturvetenskap och historia. Systemet är byggt med PHP, jQuery, Leaflet (kartan) och MySQL.

Vad är ett namn på en plats?

Humanistisk forskning där plats och rum står i fokus, s.k. spatial humaniora, är ett växande område inom digital humaniora. Ett problem när man pratar om ett namn på en plats är vad platsnamnet definierar. Vad menar man t.ex. med Danmark? Är det landet Danmark, orten Danmark (i Uppsala kommun), regionen Danmark eller distriktet Danmark? De olika betydelserna av ett namn (eller en artefakt) gör det svårt för olika resurser inom digital humaniora att samarbeta och utbyta information med varandra.

Ett gemensamt språk

Projektet Nordic Spatial Humanities "Linking, Building and Sustaining Humanities Digital Spatial Infrastructures for Research in the Nordic Countries" försöker överbrygga de här svårigheterna genom att hitta en gemensam ontologi med hjälp av Linked Open Data. Eller med andra ord att hitta ett likadant sätt att definiera platser på så att system kan utbyta information med varandra. Genom Linked Open Data kan man beskriva data på ett standardiserat sätt så att det blir läsbart för maskiner (det är en del av konceptet Semantic Web). Ett sätt att beskriva Linked data är med Resource Description Framework (RDF). RDF finns i olika format som t.ex. XML eller JSON-LD. Det uttrycks i formen subjekt-predikat-objekt där varje del identifieras med en Uniform Resource Identifier (URI). 

<http://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> "August Strindberg" .

Wikipediaartikeln om August Strindberg (subjekt) har titeln (predikat) "August Strindberg" (objekt).

Genom att använda frågespråket SPARQL i en SPARQL-server som Apache Jena Fuseki kan man sedan hitta data som använder RDF-formatet. NorseWorld utökas nu till att innehålla RDF-definitioner för varje "belägg" (textutdrag) och plats:

Isländska sagor och medeltida texter

Det slutgiltiga målet med projektet Nordic Spatial Humanities är att länka samman det isländska projektet Icelandic Saga Maps (en databas över isländska sagor) och Norse World så att de kan utbyta data med varandra. I två workshops (Uppsala och Bergen) har utvecklare och forskare från Uppsala, Island och Norge arbetat tillsammans. Verktygen OpenRefine och RDF-transformation har använts för att beskriva data i RDF på ett gemensamt sätt. En tredje workshop är planerad i Reykavik i maj.

Text:
Andreas Lecerof
Systemutvecklare
Universitetsgemensam IT

Om projekten

Inlägget berättar om två av institutionens externt finansierade projekt, The Norse perception of the world: A mapping and analysis of foreign place names in medieval Swedish and Danish texts och Linking, Building, and Sustaining Humanities Digital Spatial Infrastructures for Research in the Nordic Countries.

Projektnamn: The Norse perception of the world: A mapping and analysis of foreign place names in medieval Swedish and Danish texts

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond (IN16-0093:1_RJ)

Projektperiod: 2017–2021, men arbetet fortgår fortfarande inte minst inom NordForsk-projektet

Projektgruppen: Jonathan Adams (projektledare), Agnieszka Backman, Alexandra Petrulevich (arbetsledare) och Simon Skovgaard Boeck

Utvecklare: Jorunn Hartman, Andreas Lecerof och Rasmus Ljungström, samtliga på Avdelningen för universitetsgemensam IT

Amanuenser: Jessica Holmlund och Felix Marklund

Webbsida: https://norseworld.nordiska.uu.se/index.php och https://www.uu.se/en/research/infrastructure/norseworld/

Projektnamn: Linking, Building, and Sustaining Humanities Digital Spatial Infrastructures for Research in the Nordic Countries

Finansiär: NordForsk/NOS-HS (345105)

Projektperiod: 2022–2023

Projektgruppen: Alexandra Petrulevich (projektledare), Peder Gammeltoft (Universitetet i Bergen) Sara Ellis Nilsson (Linnéuniversitet, Växjö), Emily Lethbridge (Háskóli Íslands) och Lisa Vikström (sekreterare)

Projektet samlar både utvecklare och forskare verksamma inom ca 15 nordiska infraprojekt som jobbar med geokodade humanistiska data av olika typer.

Webbsida: https://nordic-spatialhumanities.org/

Inspelade föreläsningar från projektet finns här: https://campus.dariah.eu/resource/events/building-and-linking-humanities-digital-spatial-infrastructures-for-research-in-the-nordic-countries