Frans Gregersen blir hedersdoktor

2023-11-28

Prof. em. Frans Gregersen, Köpenhamn, utses till hedersdoktor vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, vid vinterpromotionen 2024.

Frans Gregersen, född 1949, är professor em. i danska vid Köpenhamns universitet. Han har särskilt verkat inom den del av språkvetenskapen som benämns sociolingvistik, och han har spelat en aktiv och central roll för utvecklingen av denna forskningsgren i Norden.

Som föreståndare för det omfattande projektet LANCHART (Language Change in Real Time) har han bidragit med ny och viktig kunskap om hur språket förändras. Under en lång följd av år har han upprätthållit betydelsefulla kontakter med den språkvetenskapliga miljön i Uppsala.

Motivering:

Frans Gregersen är en verkligt framstående gestalt inom den nordiska språkvetenskapen. Han har alltsedan 1970-talet varit knuten till Köpenhamns universitet, från 1996 fram till pensionen 2018 som professor i danska.

Frans Gregersen har haft en central roll i etableringen och utvecklingen av sociolingvistiken som språkvetenskapligt forskningsfält i Norden, och han har drivit flera stora projekt inom denna disciplin. Stort genomslag – inte minst internationellt – fick LANCHART (Language Change in Real Time), som han ledde under åren 2005–2015. Den forskning som under Frans Gregersens ledning genomförts vid LANCHART har bidragit till en bättre förståelse av språkförändringens förlopp och drivkrafter. Inom språkvetenskapen har sådana frågor stått centrala under lång tid, men det var först genom sociolingvistiska studier av det slag som Frans Gregersen har genomfört som de diakroniska processerna blev möjliga att avtäcka.

Samarbetet med Uppsala universitet och kollegerna vid Institutionen för nordiska språk har varit centrala under en lång följd av år. En viktig förebild för LANCHART var projektet Kontinuitet och förändring i nutida talspråk: återbesök i Eskilstuna, och här spelade kontakterna med framlidne prof. Bengt Nordberg stor roll. Men samarbetet med Uppsala har upprätthållits även under och efter LANCHART-projektet. I fem år hade vår institution en representant i projektets ”International Committee” och så sent som våren 2022 deltog Frans Gregersen med ett mycket uppskattat föredrag vid det symposium om variationslingvistik i Norden som då arrangerades vid Institutionen för nordiska språk.

Frans Gregersens forskning har uppmärksammats inte bara i Norden utan även internationellt. En viktig faktor för denna framgång är att hans forskning behandlar problem som har relevans långt utanför det nordiska språksamhället. Han har regelbundet deltagit i viktiga internationella konferenser som t.ex. ICLaVE (International Conference on Language Variation in Europe) och Sociolinguistic Symposium. Han ingår i redaktionsrådet för tidskrifterna Acta Linguistica Hafniensia och Language in Society. Utöver sociolingvistisk variationsforskning och dialektologi av det slag som LANCHART representerar, har han intresserat sig för språkpolitik, språkplanering och flerspråkighet.

Det förtjänar också att nämnas att Frans Gregersen har arbetat aktivt för att främja kontakterna mellan forskare från olika teoretiska skolbildningar. Inte minst gäller detta yngre forskare. Ett exempel är symposiet och forskarutbildningskursen Dialog mellem paradigmer, som han organiserade 2007. Hans doktorsavhandling Sociolingvistikkens (u)mulighed I–II behandlade strukturalismens roll inom europeisk språkvetenskap, och med sin allmänlingvistiska bakgrund är han ovanligt väl rustad för att bygga broar mellan olika lingvistiska teoribildningar. Ett annat exempel på sådan gränsöverskridande teorianalys var hans föredrag Sociolingvistik og sproghistoria – om uniformitetshypotesen, som han höll vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia, arrangerad av Gustav Adolfs Akademien i Uppsala.

Sammantaget torde det stå utom tvekan att Frans Gregersen inte bara gjort vetenskapliga insatser av ett synnerligen framstående slag utan också främjat forskningen vid Språkvetenskapliga fakulteten genom mångåriga kontakter med nordistikmiljön i Uppsala.

Läs mer här:

Om Frans Gregersen