Samtala med professor Anna Lindström

2020-01-21

Institutionen för nordiska språk vill välkomna professor Anna Lindström. I rampljuset har samtalat med Anna om samtalsanalys och hennes forskning. 

Anna Lindström har nyligen börjat sin anställning vid vår institution med fakultetsgemensam programprofessur i språk och social interaktion. Hon kommer senast från Institutionen för lingvistik och filologi. Professor Anna Lindström

– Jag arbetade inom flera forskningsprojekt vid institutionen från 1997 till 2007, så det känns roligt och givande att komma tillbaka, säger Anna. 

Berätta lite om din forskningsbakgrund
Jag disputerade 1997 i sociologi vid UCLA och här i nordiska språk 2000. Min forskning går ut på att utifrån analys av ljud- och videoinspelningar av samtal blottlägga, beskriva och analysera språkets sociala dimensioner.

Resultaten bidrar till ett expansivt internationellt forskningsområde som visar hur språket gör det möjligt för oss att skapa, upprätthålla eller bryta ner sociala relationer och att över huvud taget etablera oss själva och andra som sociala varelser. Jag arbetar utifrån en bred empirisk grund och har studerat vardagliga telefonsamtal mellan privatpersoner jämte samtal i olika vård- och myndighetskontexter.

Berätta om samtalsanalys
Samtalsanalys är intressant. Det kan också vara verksamhetsnära och vara tillämpbart. Det tillämpbara handlar om hur vi gör när vi samtalar och på det området är samtalsanalysen bra.

Det är också en dokumenterande vetenskap i likhet med naturvetenskap. I samtalsanlysen kan det komplexa i ett samtal ringas in och katalogiseras och systematiseras. Min forskning ligger i skärningspunkten mellan sociologi, språkvetenskap och soc

Nämn något exempel
Jag och doktoranden Klara Bertils är sedan två år tillbaka delaktiga i ett projekt som inriktades på sjukvården. Det handlar om antibiotikaförskrivning i primärvården med stöd från Uppsala Antibiotic Center.

Syftet är att undersöka samtal mellan läkare, sjuksköterskor och patienter i konsultationer där antibiotika kan vara ett relevant behandlingsalternativ. Vår analys dokumenterar hur patienter presenterar sina symptom och framför förväntningar på en viss behandling, och hur vårdpersonal bemöter detta.

Projektet ger kunskap om samtal inom primärvården och om kommunikativa strategier för ansvarsfull antibiotikahantering och patientdelaktighet. På så sätt kan resultatet i studien tillämpas och medföra att möten i vården förbättras eftersom våra forskningsresultat kommer att användas i utbildning och fortbildning för vårdpersonal. Fokus ligger på att genom positiva exempel lyfta fram erfarna läkare och sjuksköterskors kompetenser och färdigheter.

Du har tilldelats Rudbeckmedaljen för din forskning
Ja det är jätteroligt och hedrande, säger Anna.

Läs mer om att Anna Lindström tilldelats Rudbeckmedaljen


Vill du också studera samtalsanalys?
Om kursen Samtalsanalys