Milena Zart tilldelas ASLA:s uppsatspris 2020

2020-05-06

Milena Zart är I rampljuset eftersom hon tilldelats ASLA:s uppsatspris 2020 för sin masteruppsats ”Språket är nyckeln”. Diskurser om integration i det politiska samtalet. Uppsatsen är skriven inom masterprogrammet i svenska vid Uppsala universitet.

Milena ZartStort grattis till Milena Zart som i dag är verksam vid Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på Institutionen för nordiska språk i Uppsala och antagen till forskarutbildningen på samma institution.

Berätta om din bakgrund
– Under större delen av min utbildning, har jag varit intresserad av det sociolingvistiska forskningsfältet, säger Milena. Det är spännande hur språk och samhälle samspelar. Särskilt hur språket kan beskriva verkligheten och samtidigt forma den. Hur vi talar om världen omkring oss påverkar vår uppfattning om den.

Berätta om uppsatsen
– Invandring och integration har varit bland de viktigaste valfrågorna i senare års valrörelser i Sverige. Integration syftar i dessa sammanhang på många olika processer och skär in i skilda politiska områden och diskurser. Materialet består av valdebatter från de fyra valåren 2006–2018.

I uppsatsen undersöks:

  1. hur, utifrån vilka problemformuleringar och med fokus på vem, partiledarna talar om integration i valdebatterna 2006–2018.
  2. hur olika integrerande åtgärder legitimeras i valdebatterna.
  3. hur de Andra konstrueras diskursivt och hur maktrelationer, ansvar och förpliktelse uttrycks.
  4. hur diskursen om integration har förändrats. 

I analysen, som är en kritisk och postkolonial diskursanalys, kombineras två metoder. Med hjälp av en legitimeringsanalys visas hur olika integrerande åtgärder rättfärdigas. Sedan urskiljs de processer och deltagare som förekommer i legitimeringarna med en transitivitetsanalys.

Vad visar resultaten?
– Resultatet visar att två diskurser är återkommande i alla integrationsdebatter, dels att människor behöver lära sig svenska för att kunna integreras, dels att en lyckad integration kräver förbättrade villkor på arbetsmarknaden. Den förra lägger en stor del av det integrerande ansvaret på individen, medan den senare främst tillskriver politiken ett ansvar.

Resultatet synliggör också att det över tid har skett förändringar i vilka andra diskurser som aktualiseras i debatterna och hur dessa legitimeras. Sammantaget indikerar detta att det har skett en förändring i samhällsklimatet under den studerade tidsperioden. Studien visar även att diskurserna om integration i Sverige på flera håll överlappar med diskurserna om ämnet i andra länder. Studien bidrar också med en ökad förståelse för hur integration formas till en meningsfull politisk praktik.

Om Milenas uppsats från ASLA
ASLA skriver att Milena "lämnar ett viktigt kunskapsbidrag till den språkvetenskapliga forskningen om politisk diskurs som rör migrations- och integrationsfrågor" och att hon med sin uppsats visar "mycket god kunskap om postkolonial teori och kopplar på ett insiktsfullt sätt analysresultaten till teoretiska begrepp som 'andrafiering', 'eurocentrism' och 'diskriminering'". 

Läs ASLA:s text i sin helhet här.

Ladda ned Milena Zarts uppsats här.

Vad är ASLA
ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) är den svenska avdelningen av internationella AILA (Association internationale de linguistique appliquée).

ASLA har till uppgift att främja forskning kring praktiska problem med anknytning till språk, förmedla kontakt mellan språkforskare i Sverige och andra länder, och rekrytera till de forskningsnätverk som AILA organiserar.