Hanna Åkerström disputerar

2020-09-08

Fredagen den 18 september disputerar Hanna Åkerström, doktorand vid institutionen sedan 2015, på avhandlingen Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar.

Foto: Magnus Hjalmarsson.

Med anledning av disputationen vill Institutionen gratulera Hanna, men också passa på att ställa några frågor till henne.

Vad handlar egentligen din avhandling om?
Min avhandling behandlar det tidigvikingatida runmaterialet. Lite mer precist har jag tittat närmare på vilka visuella betydelser som uttrycks i texternas kompositioner, det vill säga hur mening realiseras genom radernas placering på ristningsytan och i förhållande till varandra. Ännu lite mer precist har jag undersökt vilka visuella betydelser som tycks kunna tolkas som ledtrådar till i vilken ordning inskrifternas rader ska läsas. Jag har också gjort ett försök att utifrån dessa principer för hur läsordning signaleras visuellt förklara Rökstenens visuella textstruktur som ett exempel på en multisekventiell inskrift, det vill säga en text där flera olika läsvägar är möjliga samtidigt.

Nämn en lärdom som en språkvetare kan dra av avhandlingen!
Att texter uttrycker betydelser med så många fler medel än bara med hjälp av språket. Den visuella kompositionen, val av teckenformer och så vidare, textens materialitet och den omgivande kontexten ger också mening.

Varför är runstenar intressanta?
Då det kommer till historiska källor får vi oftast nöja oss med avskrifter, ibland i fler led. Runmaterialet å andra sidan är primära källor. De texter vi har bevarade är original. Att försöka förstå texter som producerats av någon som, när det kommer till mitt material, levde under vikingatiden är väldigt spännande.

Läs avhandlingen här