Diskursgruppen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Lilla seminarierummet, 16-2043 OBS, ny lokal!
  • Föreläsare: Sammankallande: Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Om möjligheten att genomföra kritiska diskursanalyser som (kritisk) diskursanalytiker

I artikeln Critical discourse analysis and its critics reflekterar Ruth Breeze över den kritik som har riktats mot den kritiska diskursanalysen de senaste tjugo åren, både av dem som arbetar inom det kritiska paradigmet och av andra. Om det är möjligt att ange ett huvudintresse för den sociala språkforskning som ryms under etiketten kritisk diskursanalys skulle detta snarast vara emancipatoriskt: Man strävar efter att blotta makt och maktmissbruk genom språklig analys. Men i vilken mån har man lyckats med detta? 

Kritik har riktats mot:

- underliggande premisser (s. 498–502)

- metoder (s. 502–508)

- forskarens roll (s. 508–512)

- kontextförståelse (s. 512–516)

- inherent pessimism (s. 516–517)

- CDA som ”intellektuell ortodoxi” (s. 517–519)

Vi diskuterar, med utgångspunkt i Breezes artikel, vad man särskilt behöver tänka på för att uppnå sitt emancipatoriska syfte – specifikt som kritisk diskursforskare inom traditionen CDA men även mer generellt som diskursforskare med intresse för texters sociala förutsättningar och konsekvenser.

Breeze, Ruth 2011. Critical discourse analysis and its critics. Pragmatics. Vol 21, No 4 (2011). S. 493– 525. https://www.researchgate.net/publication/259484653_Critical_Discourse_Analysis_and_Its_Critics

 

Den som vill delta i diskursgruppens träffar uppmanas anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs