Högre seminarium: Pia Visén

  • Datum: –16.00
  • Plats: 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Pia Visén, Linnéuniversitetet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Disciplinary Literacy - Ämnesspecifikt läsande på fyra svenska yrkesinriktade gymnasieprogram

Vad  kan yrkesspecifikt läsande vara och hur rekontextualiseras läsandet didaktiskt i undervisningen inom yrkesinriktade gymnasieprogram? Läsande är situerat i olika sociala praktiker (jfr t.ex. Barton, Hamilton & Ivanic 2000) och fyller olika syften (jfr t.ex. Darvin 2006; Josephson & Melander 2003; Kakela 1993; Rosenblatt 1995). Läsandet inom gymnasiets yrkesprogram ingår därmed i olika ämneslitteraciteter, eller disciplinary literacies (jfr Shanahan & Shanahan 2008). På seminariet presenterar jag mitt postdok-projekt, vilket omfattar analyser av videoinspelade intervjuer och klassrumsobservationer, samt texter eleverna läste under observationerna. Syftet med undersökningen är att få kunskap om yrkesämnesspecifikt läsande inom svensk gymnasieskola. Studien berör frågor om vad, hur och för vilket syfte experten läser, samt vidare vad, hur och för vilka syften eleverna läser i undervisningen.

Seminariet är ett arbetsseminarium där jag först gör en kort presentation av material, analysmetoder och övergripande preliminära resultat. Därefter analyserar och diskuterar vi ett exempel från klassrumsobservationerna.

Referenser

Barton, D., Hamilton, M. & Ivanic, R. (ed.) (2000). Situated literacies: reading and writing in context. Abingdon, Oxon: Routledge.

Darvin, J. (2006). "On reading recipes and racing forms": The literacy practices and perceptions of vocational educators. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 50(1). pp. 10–18

Josephson, O. & Melander, B. (2003). Läsare och läsarter. I Englund, B. & Ledin, P. (red.) Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund: Studentlitteratur.

Kakela, J. (1993). The vocational interactive reading project: working with content area specialists. Journal of Reading, 36(5). pp. 390–396.

Rosenblatt, L.M. (1995). Literature as exploration. (5. ed.) New York: Modern Language Association of America

Shanahan T. & Shanahan C. (2008). Teaching disciplinary literacy to adolescents. Harvard Educational Review, 78(1). pp. 40–59.