Högre seminarium: Henrik Williams

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Engelska parken)
  • Föreläsare: Henrik Williams
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Den moderna svenskans födelse. Ett idéseminarium om ett totalprojekt runt Nyia Testamentit 1526.

Den lutherska reformationen är möjligen den enskilt viktigaste händelsen i Sveriges historia. Översättningen av Nya Testamentet till svenska som förknippas därmed kan också sägas vara rikssvenskans ursprung. För första gången fanns en och samma enhetliga text tillgänglig över hela språkområdet och det i 2000 exemplar. Intresset för utgåvan har i äldre tid varit betydande från teologisk och språklig sida, men mest ur vissa aspekter. Betydelsen av NT 1526 har setts som momentan och överskuggas helt av helbibeln 1540–41, vilken felaktigt beskrivs som en nyöversättning även av de nytestamentliga texterna. Nuförtiden är reformationsbiblarna tämligen bortglömda.

Inför 500-årsjubileet 2026 har jag börjat skissa på ett ramprojekt med många delar. Mitt seminarium ägnas åt att uppmärksamma ett antal av de problem och frågeställningar som aktualiseras av NT 1526. Faktum är att inte ens den grundläggande frågan har besvarats om vem som var översättare. Jag kommer också betona den helt okända betydelse NT 1526 fortfarande har. Därtill kommer att denna utgåva kan tjäna som en intressenod för nästan all forskning inom nordiska språk: översättningsvetenskap, diskursanalys, filologi, ljudhistoria, morfologi, syntax, namnlånsforskning, textlingvistik och inte minst språkstandardisering och språkpolitik.

Det är min förhoppning att ramprojektet kan locka andra deltagare från ämnet nordiska språk men också andra discipliner. Ett första steg är att digitalisera hela texten och på så sätt göra den tillgänglig och lämplig att bearbeta datorlingvistiskt. Kanske kan de som kommer till seminariet hitta någon intressant tråd att dra i för egen del. På seminariet kommer jag därför att först presentera ramprojektet, varpå det kommer att finnas utrymme att diskutera tänkbara delprojekt och möjliga infallsvinklar att arbeta vidare med.