Högre seminarium: Sofia Orrbén

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Sofia Orrbén
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0184716881
  • Seminarium

Terapeutiskt språk – ett verktyg för processuell rättvisa i sexualbrottsdomar?

Regeringen bedriver sedan 2013 ett utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) där bland andra Sveriges domstolar ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten för att bidra till regeringens jämställdhetspolitiska mål. Domstolsverket har därför gett Gunilla Byrman och Astrid Skoglund uppdraget att ”kartlägga och medvetandegöra skillnader mellan hur kvinnor och män beskrivs i domar” (2018). Byrman och Skoglunds visar att det finns skillnader i hur kvinnor och män beskrivs men konstaterar också att det är svårt att ge skrivrekommendationer om jämställt domskrivande eftersom domar behöver spegla en skev värld där olika former av våldsbrott faktiskt existerar (Skoglund 2020).

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att utforska hur språket kan fylla en terapeutisk funktion i brottmålsdomar, särskilt i sexualbrottsdomar, och att ge förslag på hur ett terapeutiskt språk skulle kunna se ut och användas för att minimera risken för sekundär viktimisering i domar och skadeverkningar efter sexualbrott. Precis som Byrman och Skoglund ifrågasätter jag det önskvärda med ett jämställt domskrivande eftersom språket i domar dels måste spegla den faktiska ojämställdhet som finns i samhället, dels skildra olika typer av våld som kommer av ojämställdhet.

Jag inleder seminariet med en presentation av resultat och slutsatser från projektets första delstudie där jag undersöker strukturen i brottmålsdomar. Därefter presenterar jag tankar inför avhandlingsprojektets kommande delstudier där en idé är att undersöka hur målsägande och tilltalade positioneras i sexualbrottsdomar. Utifrån ett utdrag av mitt material, som kommer att finnas tillgängligt tidigast 2 mars, vill jag föra en diskussion kring vilka tillvägagångssätt som kan tänkas vara lämpliga för att undersöka materialet och vilka frågor som kan vara intressanta att besvara.

Skriv till sofia.orrben@nordiska.uu.se för att ta del av materialexempel.

Litteratur

Byrman, G. & Skoglund, A. (2018). Kvinnor och män i domar: En forskningsrapport om språkliga genuskonstruktioner i domar om brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. Växjö: Linnéuniversitetet.

Skoglund, A. (2020). Skev dom speglar skev värld. Språktidningen, (2), ss. 56–61.