TID-kollokviet: Andreas Nord – Våga(n)de texter? Mönster och vågor i akademiska loggtexter

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Andreas Nord
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Seminarium

Våga(n)de texter? Mönster och vågor i akademiska loggtexter

Kollokviet rapporterar från ett pågående projekt där ett stort material bestående av logg- och reflektionstexter från en socionomutbildning utforskas. Fokus ligger på texterna som exempel på akademiskt skrivande av ett annorlunda slag än det objektiva och distanserade skrivande man typiskt associerar med akademiskt skrivande (jfr Nesi & Gardner 2012). Analysen av studenttexterna tar fasta på fyra aspekter:

 

1.    Hur studenttexterna utgör svar på de instruktioner som getts: Finns det stor variation i tolkningen av instruktionen? Finns det drag i svaren som kan förklaras med att olika uppgifter haft instruktioner som formulerats på olika sätt?

2.    Vilken innehållsstruktur (disposition) de har: Finns det återkommande mönster för hur texterna disponeras? Hur ser variationen ut?

3.    Vilken skribentidentitet (t.ex. text-jag) som framträder: Är det t.ex. ett student-jag eller ett socionom-jag, som framträder? Hur ”bryggas” till den professionella identiteten?

4.    Vilken kunskapsintegrering som görs: Sker det en växling mellan redogörelse för erfarenheter, generaliseringar och teoretisk reflektion?

 

Under kollokviet presenteras projektdesign och några preliminära resultat. Jag vill särskilt diskutera den fjärde aspekten, som utforskas genom en analys av Semantics-domänen från Legitimation Code Theory (Maton 2019), som bl.a. beskriver hur kunskap kan skapas och integreras genom vågrörelser som skapas inom texter genom växling i kontextbundenhet/abstraktion. De preliminära resultaten av analysen visar att vågrörelserna i textmaterialet är mindre än väntat, och visar en tendens till ”flatlining in the middle”, vilket avviker från resultaten av tidigare studier av jämförbara texter (Kirk 2017; Szenes m.fl. 2015). Varför blir det så?

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). Läs mer: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/