Högre seminarium: Maria Löfdahl - OBS. Hålls via ZOOM.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Via ZOOM
  • Föreläsare: Maria Löfdahl, Institutet för språk och folkminnen, i samarbete med Johan Järlehed, Tommaso Milani, Helle Lykke Nielsen och Tove Rosendal, Göteborgs universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Språkets roll i gentrifierings- och segregationsprocesser: språkliga landskap i Göteborg

Språkets roll i gentrifierings- och segregationsprocesser: språkliga landskap i Göteborg

Projektet Språkets rolI i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg vill berika den samhällsvetenskapliga forskningen om segregation och gentrifiering med ett språkligt perspektiv. Vi vill i projektet klargöra hur de två processerna samverkar och återspeglas i det språkliga landskapet, och hur detta påverkar olika sociala aktörers val och därmed bidrar till eller motverkar segregation och gentrifiering. Begreppet språkliga landskap beskriver hur språk används på skyltar och andra texter i det offentliga rummet, och hur sådan språkanvändning samspelar med sociala aktörer, strukturer och processer. En grundtanke inom studiet av språkliga landskap är att enskilda språks värde och synlighet på en plats bestäms av fördelningen av politisk och ekonomisk makt. Sociala aktörer återskapar ofta språkliga värdehierarkier i vardagen genom att till exempel använda engelska, som skapar en internationell image, vid sidan om svenska i en skylt för att locka kunder, eller genom att undvika flerspråkig skyltning i en skola där merparten av eleverna talar ett annat språk än svenska hemma. 

Projektet syftar ytterst till att förklara varför och hur enskilda språk tillskrivs olika värde på olika platser liksom hur denna värdering bidrar till eller motverkar segregation och gentrifiering. För att kunna göra detta dokumenterar och analyserar projektet det språkliga landskapet i fyra Göteborgsområden med varierande historia, demografisk sammansättning och socioekonomisk karaktär: Frölunda Torg, Gamlestaden, Gårdsten och Nya Hovås.

Kontakta Natalia Ganuza för ev. frågor.