Högre seminarium: Klara Bertils

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-0043
  • Föreläsare: Klara Bertils
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: +46184716881
  • Seminarium

Feber och temperaturmätning i interaktion. Rapport från ett avhandlingsarbete

Abstract

Vid seminariet kommer jag att rapportera om mitt pågående avhandlingsprojekt, där jag studerar samtal med patienter som söker vård för luftvägsinfektioner. Fokus för avhandlingen är hur patienter och vårdpersonal talar om och hanterar temperaturmätning och feber. Samtal om mätningar och test framstår i tidigare studier som ett tillfälle under konsultationen där vårdpersonal och patienter kan göra anspråk på och förhandla om kunskap (Pomerantz & Rintel, 2004; Pillet-Shore, 2006; Kurhila & Lehtimaja, 2019). Hur patienter och vårdpersonal hanterar just feber och temperaturmätning tycks dock vara mindre utforskat.

Avhandlingens teoretiska och metodologiska ramverk är Conversation Analysis (CA). Materialet består av videoinspelade besök hos läkare och sjuksköterskor på vårdcentral och närakut. Vid seminariet berättar jag om hur projektets fokus har vuxit fram utifrån en explorativ och induktiv ingång till det empiriska materialet, och diskuterar några iakttagelser och preliminära resultat. Det kommer att finnas gott om tid för diskussion, och jag är tacksam för kommentarer om projektet och råd inför mitt fortsatta arbete.

Forskningen ingår i projektet Språk och social interaktion i primärvården som delfinansieras av Uppsala Antibiotic Center. Anna Lindström är huvudansvarig forskare. Professor emeritus John Heritage, University of California, Los Angeles, PhD Rebecca Barnes, Oxford University och Med Dr Thomas Tängden, Uppsala universitet är affilierade seniora forskare.

Litteratur

Kurhila, S., & Lehtimaja, I. (2019). Dealing with numbers: Nurses informing doctors and patients about test results. Discourse Studies, 21(2), 180–198. https://doi.org/10.1177/1461445618802662

Pillet-Shore, D. (2006). Weighing in primary-care nurse–patient interactions. Social Science & Medicine, 62(2), 407–421. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.06.013

Pomerantz, A., & Rintel, E. S. (2004). Practices for Reporting and Responding to Test Results during Medical Consultations: Enacting the Roles of Paternalism and Independent Expertise. Discourse Studies, 6(1), 9–26. https://doi.org/10.1177/1461445604039437