TID-kollokviet: Förväntningar på elevers kritiska läskompetens i nationella läsförståelseprov

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom & Stora seminarierummet 16-2040 (Engelska parken)
  • Föreläsare: Saga Bendegard, Yvonne Hallesson och Martina Zachiu
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Förväntningar på elevers kritiska läskompetens i nationella läsförståelseprov

KOLLOKVIET GENOMFÖRS I BLANDFORM (CAMPUS/DIGITALT). DELTAGARE SOM VILL DELTA VIA ZOOM KAN KONTAKTA SEMINARIELEDAREN FÖR AKTUELL LÄNK.

 

Enligt läroplanen är det nödvändigt att elever under skoltiden utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden (Skolverket 2019). Styrdokumenten är emellertid inte så explicita kring vad detta i praktiken innebär (ibid.). I det här projektet utgår vi ifrån tanken att de nationella proven i ämnet svenska kan ge en indikation om vilken typ av kritisk läskompetens som förväntas av elever i olika åldrar och hur progressionen ser ut. Mer specifikt undersöker vi de delprov som rör läsning i årskurs 6, 9 och gymnasiets kurs 1.

På kollokviet presenterar vi först en bakgrund till projektet samt några preliminära resultat från en påbörjad studie av proven i årskurs 6 och 9. Den andra delen blir i form av ett arbetsseminarium där vi tillsammans analyserar ett material bestående av läsuppgifter från frisläppta prov. Vi vill även få tillfälle att diskutera operationalisering av en möjlig analysmodell baserad på textrörlighetsbegreppet (Liberg m.fl. 2012) samt vårt föreslagna begrepp kritisk läskompetens och definitionen av det.

Referenser

Liberg, C., af Geijerstam, Å., Folkeryd, J. W., Bremholm, J., Hallesson, Y. & Holtz, B. M. (2012). Textrörlighet – ett begrepp i rörelse. I S. Matre, & A. Skaftun (Red.), Skriv! Les! 1. Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy (ss. 65–80). Trondheim: Akademika forlag.

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket.

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). Läs mer: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/