Tid-kollokviet: Analys av nationella beslutsstöd till behandlande läkare angående provtagning som del av medicinsk bedömning

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2044
  • Föreläsare: Anna Lindström, Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Analys av nationella beslutsstöd till behandlande läkare angående provtagning som del av medicinsk bedömning

OBS! EFTERSOM PERSONUPPGIFTER KAN KOMMA ATT BEHANDLAS UNDER KOLLOKVIET GENOMFÖRS DET ENDAST SOM CAMPUSSEMINARIUM. ANTALET PLATSER ÄR BEGRÄNSAT TILL 16.

Min nuvarande forskning handlar om antibiotikaförskrivning i primärvården. Empirin utgörs av videoinspelningar av vårdbesök. Inklusionskriterier var vuxen patient som söker vård för luftvägsinfektion. Forskningen ingår i projektet Språk och social interaktion i primärvården som delfinansieras av Uppsala Antibiotic Center. Jag är huvudansvarig forskare. Professor emeritus John Heritage, University of California, Los Angeles, PhD Rebecca Barnes, Oxford University och Med Dr Thomas Tängden, Uppsala universitet är affilierade seniora forskare. Klara Bertils, doktorand i lingvistik, skriver en monografiavhandling om feber och temperaturmätning inom ramen för det övergripande projektet.

I den första delstudien undersöker jag hur läkare introducerar ett kliniskt snabb-prov (Creaktivt protein eller CRP) i mötet med patienten. CRP-provet används som ett av flera verktyg för att bedöma om det är relevant att förskriva antibiotika. Delstudien kommer att presenteras på det högre seminariet den 30/9.

En av flera utgångspunkter för delstudien är de rekommendationer som presenteras i det så kallade Regnbågshäftet som tagits fram genom ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Nationell arbetsgrupp Strama.* Häftet innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Rekommendationerna är avsedda som beslutsstöd till sjukvården och den behandlande läkaren, men ersätter inte den kliniska bedömningen av en individuell patient.

Studiens huvudsakliga syfte är att utforska kommunikationen kring prover och provtagning och i vilken mån ”andan” i riktlinjerna talas fram under faktiska vårdbesök. Följsamhet gentemot riktlinjer utvärderas ej.

På TID-kollokviet tänkte jag presentera de delar av riktlinjerna som är relevanta för CRPprovtagning och sedan öppna för diskussion. Jag är särskilt intresserad av att hitta ett bra sätt att beskriva riktlinjerna och få idéer iom hur man på ett vettigt sätt kan tänka kring kopplingen mellan skriftliga rekommendationer och faktiskt handlande.

Regnbågshäftet bifogas som bilaga. Jag kommer att fokusera de delar av häftet som gäller vuxna patienter, luftvägsinfektion och CRP.

*Strama står för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). Läs mer: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/

Ytterligare information