Högre seminarium i nordiska språk: Natalia Ganuza och Maria Rydell

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet genomförs via Zoom
  • Föreläsare: Natalia Ganuza (Uppsala universitet) och Maria Rydell (Stockholms universitet)
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Flerspråkighet och migration: Sociolingvistiska perspektiv på svensk samtidslitteratur

 

Flerspråkighet och migration: Sociolingvistiska perspektiv på svensk samtidslitteratur

Under seminariet kommer vi att presentera ett påbörjat forskningsprojekt om litterära skildringar av migrationsrelaterad flerspråkighet i svensk samtidslitteratur. Ett särskilt fokus riktas mot hur språklig variation skildras och gestaltas samt hur de fiktiva karaktärerna tolkar och ger mening åt sina språkliga erfarenheter. Exemplen hämtas från en samling av 65 samtida verk (skönlitteratur, poesi, drama och självbiografiska skildringar) publicerade 2001–2020.

Litteraturen spelar en viktig roll i skapandet och förmedlandet av gemensamma bilder av samtiden. Vi anlägger här ett sociolingvistiskt perspektiv på skönlitterära artikulationer av språkets roll i samhället. Vi undersöker hur man i dessa verk tillskriver olika språk och sätt att tala olika betydelse och värde i skapandet och upprätthållandet av sociala relationer. Under seminariet kommer vi att presentera två delstudier. I den första studien riktar vi fokus mot skildringar av de fiktiva karaktärernas levda språkliga erfarenheter (Busch, 2017) och gestaltningar av deras ”språkliga placeringskänsla” (Bourdieu 1991; jfr Salö 2015) i olika sociala rum. Resultaten visar på några återkommande mönster avseende vilken typ av språkliga erfarenheter som skildras och hur vissa sätt att tala görs till gränsmarkörer i förhandlingar om tillhörighet. I den andra studien undersöker vi vilka språkliga grepp författarna använder för att indexera dels språkbruk från förorten, dels andraspråkssvenska. Sammantaget vill vi under seminariet diskutera hur litteraturen blir till en arena för att skildra, tolka och ge mening åt språkliga erfarenheter samt hur litterära skildringar kan utgöra ett bidrag till den sociolingvistiska forskningen.

Seminariet genomförs via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69478232253