TID-kollokviet – Gustav Bockgård, Susanna Karlsson och Marie Sörlin: Pragmatiska lån från engelska – kulturimperialism eller kulturell appropriering?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65287483648
  • Föreläsare: Gustav Bockgård, Susanna Karlsson och Marie Sörlin
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Gustav Bockgård, Susanna Karlsson och Marie Sörlin presenterar ett projekt om pragmatiska lån från engelskan. Obs! Kollokviet äger rum på Zoom.

Majoriteten av den forskning som har bedrivits om lånord i svenskan har drivits av frågor som har bottnat i språkvård och språkplanering. Fokus har legat på påverkan från engelskan och på hur lånorden anpassas (eller inte anpassas) till svenskans uttal, ortografi och morfologi. De lånord som fått mest uppmärksamhet har varit substantiv, adjektiv och verb, medan lexikala enheter som är mer dialogiska till sin natur i stort sett lämnats okommenterade (med vissa undantag, som okej och fuck).

Bland de uttryck vi vill undersöka finns sorry, what the X, yes, fucking med flera. Dessa representerar olika grad av etablering och anpassning.

I det här seminariet vill vi diskutera en forskningsansökan som vi planerar för VR nu i mars. Projektet intresserar sig för hur pragmatiska markörer som kraftuttryck, interjektioner och diskurspartiklar lånas in från engelskan. Fokus ligger på studiet av variation, interaktion och kopplingar till utomspråkliga faktorer. Vi ser handlingen att låna in ord från ett annat språk till det egna språket som en form av kulturell appropriering snarare än som ett hot från en yttre kolonialmakt. Vi kommer också att visa på hur etableringen av ett lån präglas av kreativitet och nyskapande.

Projektet kombinerar korpuslingvistik, interaktionell lingvistik och sociolingvistiska intervjuer för att kunna täcka in påverkan i såväl det skrivna som det talade språket, som de folklingvistiska uppfattningar och värderingar som kan kopplas till olika uttryck och användningssätt.