Högre seminarium: Saga Bendegard, Josefin Lindgren och Anne Palmér

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Saga Bendegard, Josefin Lindgren och Anne Palmér, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Syntaktisk komplexitet och variation i elevtexter från årskurs 3 ur ett genre- och sve/sva-perspektiv

Inom kvantitativ textforskning har tidigare visats att skrivutveckling kan spåras i form av exempelvis längre texter, mer sofistikerat ordförråd samt ökad syntaktisk och frasmässig komplexitet (Crossley, 2020). Den skrivutveckling som rör syntax går under skoltiden relativt långsamt, men forskningen har ändå visat hur skolbarn med stigande ålder börjar använda mer sofistikerade syntaktiska konstruktioner (Nippold 2006). Även genre har visat sig kunna ha betydelse för graden av syntaktisk komplexitet. Bland annat har en svensk undersökning (Johansson, 2009) med experimentell metod visat att 10-åringars expository texts har fler ord per sats och fler satser per syntaktisk mening än samma barns berättande texter.

Provgruppen vid institutionen sitter på ett stort material bestående av texter skrivna av elever i bland annat årskurs 3 och 6, inom ramen för de nationella proven i svenska respektive svenska som andraspråk. Vi vill gärna använda detta material för att besvara frågor gällande just syntaktiska aspekter av skrivutvecklingen hos barn. I ett första steg koncentrerar vi oss på texter från årskurs 3, men med tanken att kunna bygga på med texter från årskurs 6 längre fram. I båda proven skriver eleverna dels en berättande text, dels en sakprosatext, vilket gör att det finns möjlighet att göra jämförelser utifrån texternas genre. Då proven skrivs inom två olika svenskämnen finns också möjligheter att göra jämförelser mellan texter skrivna inom dessa båda ämnen.

Vid seminariet presenterar vi några hittills genomförda delundersökningar, som berör bl.a. bisatsanvändning samt syntaktisk variation. Fokus har i dessa delundersökningar legat på eventuella skillnader mellan olika genrer, samt mellan de båda svenskämnena – något som undersökts med kvantitativa metoder. Vi vill i samband med seminariet också gärna diskutera projektets fortsatta inriktning, där såväl ytterligare kvantitativa undersökningar som mer kvalitativt inriktade spår skulle kunna vara relevanta att arbeta vidare med.

Referenser

Crossley, Scott (2020). Linguistic features in writing quality and development: An overview. Journal of Writing Research, 11(3), 415─443.

Johansson, Victoria (2009). Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech. Diss. Lund University.

Nippold, Marilyn A. (2006). Language development in school-age children, adolescents and adults. In Language Development of deaf children and hearing parents, pp. 368─373. University of Oregon.