Högre seminarium: Per Holmberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041, Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Per Holmberg
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Rökstenen – intertextualitet och multimodalitet

Forskningen om Rökstenen var under hela 1900-talet präglad av idén att inskriften handlade om den gotiska kungen Teoderik och andra nu okända hjältar (se t.ex. den idéhistoriska analysen i Holmberg 2020). Antagandet att inskriften istället har kosmologisk tematik har under de sista femton åren visat sig öppna för tidigare oprövade argument, framförallt vad gäller intertextuella paralleller (se Ralph 2007, Holmberg, Gräslund, Sundqvist och Williams 2021, Holmberg 2021a, Ralph 2021 och Williams 2021). I mitt föredrag ska jag visa hur en tolkning kan etableras som dels konsekvent prioriterar paralleller till gestaltningen av fornnordisk kosmologi i eddadikten Vafþrúðnismál, och som dels för första gången ställer kosmologin i relation till inskriftens visuella design och stenens rumslighet (se Holmberg 2021b). Föredraget sammanfattar på så vis de viktigaste resultaten från VR-projektet Rök Runestone Revisited vars delstudier syftade till att en bättre förståelse av Teoderiktolkningarnas ideologiska bakgrund, inskriftens intertextualitet och monumentets
multimodalitet.


Referenser

Holmberg, Per (2020): “Nation and race in the twentieth century scientific discourse on Viking Age runestones”. In: E. Aussant & J.-M. Fortis (eds), History of Linguistics 2017. Selected papers from the 14th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS 14), Paris, 28 August–1 September. Amsterdam: John Benjamins, 101–112.

https://cms.it.gu.se/infoglueDeliverWorking/digitalAssets/1760/1760160_pdf-2-holmberg-2020-forthcoming.pdf

— (2021a): ”Rök runestone riddles revisited”. Maal og Minne 112:2 (2020), 37–55.

http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1899

— (2021b): ”Reading runes with the sun. A geosemiotic analysis of the Rök runestone multimodality”. Multimodality and Society 1:4, 455–473. https://doi.org/10.1177/26349795211059109

Holmberg, Per, Bo Gräslund, Olof Sundqvist & Henrik Williams (2020): “The Rök Runestone and the end of the world”. Futhark: International Journal of Runic Studies 9–10 (2018–2019), 7–38. http://uu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1383036&dswid=-5952

Ralph, Bo (2007): ”Gåtan som lösning: Ett bidrag till förståelsen av Rökstenens runinskrift”. Maal og minne 99:2, 133–57. http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/258

— (2021): Fadern, sonen och världsalltet. En nytolkning av runinskriften på Rökstenen. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 45:1–2, Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg.

http://hdl.handle.net/2077/70270 (volym I): http://hdl.handle.net/2077/70271 (volym II)

Williams, Henrik (2021): Rökstenen och världens undergång. Stockholm: Kaunitz-Olsson.