Högre seminarium: Vincent Björkquist

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Vincent Björkquist
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Telefon: +46738375733
  • Seminarium

Nyhetsinteraktion i sociala medier: rapporter från ett pågående avhandlingsarbete

Under mitt högre seminarium rapporterar jag från mitt pågående avhandlingsarbete, som helt enkelt är tänkt att beröra olika aspekter av nyhetsinteraktion i sociala medier, från kvantitativa innehållsanalyser av nyhetsframställningar till sekventiella analyser av nyhetskommenterande användares interaktionella regleringar. Jag bjuder på en genomgång av mina doktorandstudier hittills, för att förmedla vad som har hänt sedan min första avhandlingsplan och för att staka ut den riktning eller de riktningar som avhandlingsarbetet kan tänkas ta framöver. Därför presenterar jag också en preliminär, övergripande avhandlingsplan som ska visa hur de hittills fyra olika tilltänkta delstudierna i denna sammanläggningsavhandling hänger ihop. Under seminariets andra hälft presenterar jag sedan avhandlingens första, pågående, delstudie med den preliminära titeln Framställningar och deltagare i SVT:s nyhetsartiklar och deras Facebookkommentarer, där jag gör ett försök att kombinera medievetenskapliga forskningsmetoder med språkvetenskapligare sådana. I studien kan jag hittills konstatera att det är meningsfullt att skilja mellan nyhetsaktören och de nyhetskommenterande, eftersom dessa två framställer nyheter olika och relevantgör olika deltagare kopplade till nyheterna i studiens material. Speciellt analysen av de olika deltagarna behöver dock utvecklas, och detta är någonting jag hoppas få göra tillsammans med er seminariedeltagare. Därför hälsar jag alla som är intresserade välkomna på onsdag.