Mittseminarium för Linnea Wenell

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Linnea Wenell, Uppsala universitet, och Gustav Westberg, Örebro universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Halvtidsseminarium

Mittseminarium för Linnea Wenell. Diskutant: Gustav Westberg.

I avhandlingen, vars preliminära titel är Konstruktioner och legitimeringar av digitalisering i grundskolans svenskämne, fokuseras språkliga och praktiknära uttryck för digitalisering i svenskämnet. Syftet i avhandlingen är att utveckla kunskap om vad digitalisering är i olika kontexter, både i internationella och nationella sammanhang. Policy-dokument visar hur konstruktionen och styrningen av digitalisering i utbildningen sker uppifrån. Vilka texter som läses och skrivs i svenskämnet undersöks även i en skolnära digital praktik, liksom hur dessa ges legitimitet i, bland annat, bedömning. En utgångspunkt är att digitalisering som begrepp är vanligt förekommande i svensk utbildningskontext, men sällan preciserat. Digitaliseringsbegreppet tycks kunna fyllas med olika innebörder och varierar beroende på i vilken kontext det används. För att förstå digitaliseringens skiftande innehåll och uttryck används diskursanalytiska perspektiv och verktyg, liksom delar av systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Materialet som analyseras består av policy, lärarinstruktioner, elevtexter och bedömning från högstadiets svenskämne.

Under seminariet presenteras projektet kort och sedan behandlas ett utkast till avhandlingen där främst policy-dokument hittills har analyserats. Diskutant är Gustav Westberg, Örebro universitet. Utkastet kan fås genom att kontakta linnea.wenell@nordiska.uu.se