Föreläsning: Erik Smitterberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 2-K1028
  • Föreläsare: Professor Erik Smitterberg, Engelska institutionen
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk och Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0707709224
  • Föreläsning

Diversifiering i den sena nyengelskans skriftspråk

Under de senaste 25 åren har ett flertal studier visat att skriven engelska blir mindre homogen under den sena nyengelska perioden (c:a 1700–1900). Texttyper som riktar sig till breda målgrupper genomgår en populariseringsprocess, där talspråkliga drag vinner mark och satser används för att skapa komplexa yttranden. I specialiserade, informationsinriktade texttyper sker i stället en språklig förtätning av uttrycket: långa, komplexa fraser används för att uttrycka betydelse, vilket sparar plats men också kräver mer av läsaren. Vissa texttyper, t.ex. nyhetsspråk, uppvisar dessutom drag av båda processerna när de inte är ömsesidigt uteslutande. I det här föredraget kommer jag att redogöra för de viktigaste resultaten som nåtts i forskningen på dessa förändringsprocesser, för de metoder som använts och för några språksociologiska tolkningar som gjorts av resultaten.