Högre seminarium: Daniel Wojahn

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Daniel Wojahn, universitetslektor i svenska, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Framställning av flyktingar, migranter och andra mobila människor i svensk press under den så kallade flyktingkrisen (2015–2017). Med postseminarium.

Framställning av flyktingar, migranter och andra mobila människor i svensk press under den så kallade flyktingkrisen (2015–2017)

Under de senaste åren har den svenska pressen rapporterat utförligt om människor som korsar Sveriges och EU:s gränser, oftast under rubriker innehållande benämningen flyktingkris. Enbart 2015 publicerade svenska tidningar och tidskrifter över 56 000 artiklar som innehöll ordet flyktingar.

Studien som jag presenterar bygger på en analys av 31 000 tidningsartiklar från åren 2015 till 2017. Syftet är att studera den diskursiva konstruktionen av flyktingar, migranter och andra mobila människor. Studien besvarar följande tre forskningsfrågor:

·      Hur benämns och framställs mobila människor i den svenska pressen?

·      Vilka teman aktualiserar den svenska pressen i relation till mobila människor?

·      Hur porträtteras svenskar i texter om mobila människor?

Studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder hämtade från korpuslingvistik och kritiska diskursstudier (se t.ex. Baker 2006, Baker m.fl. 2008). Den ingår i ett bokprojekt som samlar analyser av hur flyktingar och migranter framställdes i den europeiska pressen under åren 2015 till 2017. På seminariet kommer jag att jämföra studiens resultat med resultaten av analyser av andra europeiska nationers presstexter.

Referenser

Baker, Paul (2006): Using Corpora in Discourse Analysis. London: Continuum.

Baker, Paul, Costas Gabrielatos, Majid KhosraviNik, Michal Krzyżanowski, Tony McEnery & Ruth Wodak (2008): A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press. I: Discourse & Society, 19.3, 273–306.

Efter Daniels Wojahns presentation bjuder vi in till postseminarium i personalrummet vid institutionen för nordiska språk (dryck till självkostnadspris).