Högre seminarium: Carin Leibring Svedjedals mittseminarium.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 7-0043
  • Föreläsare: Carin Leibring Svedjedals mittseminarium. Inbjuden granskare: fil. dr Lena Wenner, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Göteborg.
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Halvtidsseminarium

I avhandlingen, som har den preliminära titeln ”Att vara benämnbar. Om transpersoners egenvalda självbenämningar samt diskursiva benämningar i svensk samtida feministisk debatt”, undersöker jag transpersoners språkliga benämningar och benämnbarhet i svenskan, och vilken roll vissa benämningar spelar i skapande av och förhandlingar om kön och identitet. Jag undersöker två typer av benämningar: egenvaldasjälvbenämningar och diskursiva benämningar. Med egenvalda självbenämningar avses förnamn och pronomen i tredje person singular (t.ex. honhen, handen) som väljs och används på individuell nivå, i det här fallet hos transpersoner, medan diskursiva benämningar syftar på mer övergripande och gruppskapande benämningar, såsom kategoriserande substantiv (t.ex. kvinnatranspersoncis-man). 

Jag ämnar att anlägga två perspektiv på benämningar och benämnbarhet i avhandlingen: dels ett socio- och folkonomastiskt perspektiv på självbenämningar, dels ett övergripande perspektiv på hur diskursiva benämningar konstrueras på en samhällelig, övergripande nivå. Jag utgår från en socialkonstruktivistisk språksyn, och tillämpar kvalitativa metoder för att samla in och analysera två typer av material: dels ett självrapporterat enkät- och intervjumaterial och dels ett textmaterial bestående av debattartiklar och andra medietexter. Under halvtidsseminariet kommer fokus att ligga på den del av avhandlingen som undersöker transpersoners egenvalda självbenämningar, med utgångspunkt i det självrapporterade enkät- och intervjumaterialet.

Seminariet inleds med att Carin ger en kort övergripande presentation av avhandlingsprojektet, samt en lägesrapport om arbetet hittills. Därefter leder Lena Wenner den gemensamma diskussionen kring Carins avhandlingsutkast, vilken syftar till att ge vägledning inför det fortsatta arbetet.

Den som önskar ta del av utkastet inför seminariet ombeds kontakta Carin Leibring Svedjedal (carin.leibring-svedjedal@nordiska.uu.se).

Seminariet kan följas på plats i Uppsala (sal 7-0043, campus Engelska parken), eller via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67875796525 (med reservation för ändringar om tekniken inte samarbetar).”