Tid-kollokviet: Daniel Wojahn & Karin Idevall Hagren

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarksummet)
  • Föreläsare: Daniel Wojahn, Södertörns högskola, och Karin Idevall Hagren, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Diskurslingvistiska och diskursanalytiska teorier och metoder

Intresset för diskurslingvistik har under de senaste åren ökat i det svenskspråkiga diskursanalytiska fält som länge haft CDS/CDA (Critical Discourse Studies/Analysis) som sin primära inspirationskälla. Diskurslingvistiken och Kritisk diskursanalys utgår från delvis liknande teoretiska perspektiv och analysmetoder men utgör ändå två olika ansatser med skilda forskningstraditioner.

På kollokviet vill vi diskutera likheterna och skillnaderna mellan de båda diskursanalytiska ansatserna. Vi ger varsin kort presentation av våra ingångar till diskursanalytisk teori och metod, med fokus på diskurslingvistiska begrepp och analysperspektiv.

Daniel inleder med en överblick över de två ansatsernas bakgrund och teoretiska utgångspunkter. Tyngdpunkten kommer ligga på diskurslingvistiken som utvecklades i en tyskspråkig kontext ungefär samtidigt som den kritiska diskursanalysen utarbetades i flera europeiska nationer. Daniel presenterar kort den diskurslingvistiska DIMEAN-modellen och diskuterar de två ansatsernas förhållningssätt till begreppet ”kritik”.

Därefter presenterar Karin ett modellförslag som kombinerar en diskurslingvistisk inramning med begrepp och analysmetoder från CDS (Idevall Hagren & Westberg, u.a.). Modellen skiljer mellan två olika diskursanalytiska orienteringar – processorienterad och artefaktorienterad diskursanalys – där analysbegreppen kan användas för analyser av diskursiv förhandling och för analyser av representation i text.

Större delen av kollokviet ägnas därefter åt diskussion med utgångspunkt i följande frågeställningar:

-          På vilka sätt kan diskurslingvistiken kombineras med CDS? Vad är för- och nackdelarna med att kombinera dessa två ansatser?

-          Vilka begrepp från diskurslingvistiken kan bidra med nya perspektiv till den CDS-inspirerade kritiska diskursanalysen?

-          Vilken betydelse borde kritiska ansatser få i språkvetenskapliga diskursanalyser?

 

Referenser

Idevall Hagren, Karin & Westberg, Gustav (planerad utgivning 2023). Kritisk diskursanalys. En språkvetenskaplig introduktion. Studentlitteratur.