Högre seminarium: Anna Ingves

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Anna Ingves, institutionen för nordiska språk
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Memet Aktürk
  • Seminarium

Nyanländ och ny i språket - några resultat från en longitudinell studie om nyanlända ungdomars ordförrådsutveckling på språkintroduktionsprogrammet

I  min avhandling fokuserar jag på nyanlända ungdomar, som efter sin  ankomst till Sverige har landat i språkintroduktionsprogrammet inom den  svenska gymnasieskolan, där de på några år ska lära sig svenska och bli  behöriga för fortsatta studier på gymnasiet.

Dessa ungdomar kommer från olika länder, anländer i olika åldrar, talar olika språk och har  varierande bakgrund, exempelvis gällande skolgång, socioekonomiska  förhållanden, och flyttorsaker. Jag är särskilt intresserad av deras  ordförrådsutveckling, eftersom ordförrådets bredd, speciellt det  receptivt ordförrådets bredd, visat sig vara avgörande för  språkutvecklingen och framtida studier på andraspråket, och korrelera  med flera centrala språkfärdigheter. 

Forskning  visar att ordinlärningen påverkas av inlärarens exponering till och  användning av språket, och att det språkliga inflödet inverkar, således  att inlärningen går från de mest frekventa orden till mindre frekventa ord.  Avhandlingen kretsar därför kring tillväxten i ordförrådet under  tiden på språkintro, och undersöker resultaten på två frekvensbaserade  ordförrådstest, som skapats för studien. Under seminariet presenterar  jag de två ordförrådstesten och resultat från främst en longitudinell delstudie inom mitt avhandlingsprojekt, men även preliminära resultat  från en större tvärsnittsstudie. I den longitudinella studien har ett trettiotal nyanlända ungdomar följts under loppet av ett knappt läsår,  under vilket deras ordförrådsbredd har mätts vid fyra mättillfällen. 

Resultaten visar att en signifikant förändring sker under undersökningsperioden, men att tillökningen i ordförrådet kan ske på  olika frekvenser och inte alltid är linjär. Ur testresultaten växer  olika profiler för ordförrådsutveckling fram. I föredraget diskuteras vilket samband ordförrådsutvecklingen har med deltagarnas bakgrund och potentiella förklaringar till mönster i ordförrådsutvecklingen granskas.