TID-kollokviet: Birgitta Hellqvist och Houda Landolsi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarksummet)
  • Föreläsare: Birgitta Hellqvist och Houda Landolsi, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

”Är det okej att svenskar blir en minoritet i sitt eget land?” Stabilitet och instabilitet i förhandling om betydelse i diskursen om svenskhet

Föreliggande studie är kvalitativ och analyserar en av de gatuintervjuer (street interviews) som finns publicerade på Samshällsnytts YouTube-kanal. Frågan i filmklippets rubrik återspeglar väl intervjuns innehåll: ‘Är det okej att svenskar blir en minoritet i sitt eget land?

Studiens syfte är att undersöka tre ideologiskt och politiskt laddade nyckelbegrepp: ‘svensk’, ’identitet’ och ‘minoritet’ med avseende på semantisk (in)stabilitet. För att konceptualisera ett begrepp på ett särskilt sätt och ge det en specifik definition, kompletteras dess lexikala grundbetydelse med specifika semantiska drag som kan vara tex. socialt, politiskt eller ideologiskt konnoterade (Fairclough 1989; Voloshinov 2010; Baker 2018).

Materialets komplexitet har lett till valet av två  teorier med sociolingvistisk inriktning: kritisk diskursanalys och tillhörighetskategorisering (Membership Categorization). De båda metoderna krävs för att fördjupa analysen av interaktionen, särskilt då den implicerar social och etnisk ojämlikhet.

Vid seminariet diskuterar vi de aspekter som rör de kommunikativa strategier som intervjuaren använder för att ge företräde åt en specifik och förgivettagen betydelse. Vi undersöker också de strategier som de intervjuade i vissa fall använder sig av för att neutralisera en potentiell tolkningskonflikt och presentera alternativa betydelser av de aktuella begreppen.

Vår analys visar att ett lexems betydelse konstrueras såväl i förhandling mellan interlokutörer med olika ideologisk och kulturell bakgrund, som i diskursiva strata (syntax, lexikologi, semantik och pragmatik).