Högre seminarium: Ann-Catrine Edlund

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Ann-Catrine Edlund, professor, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Skrivlyftet vid Mittuniversitetet – en högskolepedagogisk satsning på akademisk litteracitet

Akademisk litteracitet är en nyckelkompetens som krävs för universitetsstudier: att förstå, tolka, utveckla och organisera kunskap genom att läsa och skriva akademiska texter (Lennartson-Hokkanen 2016). Lärosätena behöver idag ta ett allt större ansvar för studenternas akademiska litteracitet (Bergman 2016). Studenter erbjuds främst stöd i studieverkstäder/språkverkstäder. Vid olika lärosäten har det också erbjudits stöd i varierad omfattning i ämnesmiljöer – oftast i samarbete med svenska språket eller verkstäderna (Lennartson Hokkanen 2016; Hort 2020). Högskolepedagogiska enheter har endast i liten utsträckning ägnat sig åt fortbildning med fokus på akademisk litteracitet (t.ex. Söderlundh m.fl. 2017). I det utbildningsstrategiska projektet ”Skrivlyftet vid Mittuniversitetet” genomförs en omfattande högskolepedagogisk satsning på akademisk litteracitet i samarbete mellan Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) och svenska språket. Målet med projektet är att utveckla och implementera en ämnesintegrerad skrivdidaktik i lärosätets utbildningar, så att samtliga studenter kan få ta del av undervisning i akademisk litteracitet inom sitt utbildningsprogram eller universitetsämne (Wingate 2019). Ett hundratal lärare från ett 40-tal program har deltagit i skrivdidaktiska verkstäder för att inventera, utforska och utveckla sin egen undervisningspraktik. Vid seminariet kommer projektets teoretiska utgångspunkter, framgångsfaktorer och utmaningar samt framtida satsningar att presenteras.

Ann-Catrine Edlund är initiativtagare till Skrivlyftet och dess vetenskapliga ledare, tillika professor i svenska språket vid Mittuniversitetet.

Bergman, L. 2016. Supporting Academic Literacies: University Teachers in Collaboration for Change. I: Teaching in Higher Education 21:5. S. 516–531.

Hort, S. 2020. Skrivprocesser på högskolan. Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet. Örebro universitet.  

Lennartson-Hokkanen, I. 2016. Organisation, attityder, lärandepotential: Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad. Stockholm: Stockholms universitet.

Söderlundh, H., Lind, T. & Nordström, A. 2017. Hur får man en högskolepedagogisk satsning att leva vidare? Några reflektioner kring ämnesintegrering av akademiskt skrivande på Polisutbildningen. I: Högre Utbildning 7: 35-39. doi: 10.23865/hu.v7.1035.

Wingate, U. 2019. Achieving Transformation through Collaboration: The role of Academic Literacies. I: Journal of Learning Development in Higher Education 15.