TID-kollokviet: Ann Ohlsson, Stockholms universitet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarksummet)
  • Föreläsare: Ann Ohlsson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Gymnasieeleven och den vetenskapliga texten

Presentationen utgår från min licentiatavhandling i nordiska språk Får man synas i texten? En fallstudie om hur gymnasieelever skapar mening om vetenskaplig text. I studien undersöker jag hur vetenskaplig text och skrivande introduceras i svenskämnet för gymnasieelever och hur eleverna uppfattar det och kan ta ett första steg in i en akademisk textpraktik. Datainsamlingen bygger på etnografiska metoder, och materialet består av klassrumsobservationer av textsamtal, elevintervjuer, fokusgruppssamtal och insamlade texter. I presentationen fokuserar jag på ett av studiens resultat – att elevernas meningsskapande till stor del kännetecknas av idéer om objektivitet. Utifrån exempel från textsamtal, undervisningstexter och begreppet rekontextualisering (Linell 2009) diskuterar jag vad som händer när eleverna rekontextualiserar objektivitetsbegreppet. Resultatet visar att eleverna snävar in och förenklar begreppets innebörd, vilket bl.a. leder till utmaningar gällande den egna rösten och argumentationens roll i texter av vetenskaplig karaktär, men även att eleverna kommer in på grundläggande vetenskapsfrågor.  

Resultaten väcker en rad frågor som det skulle vara intressant att diskutera på kollokviet, till exempel: Vad är rimligt att begära på gymnasiet och vad bör ungdomsskolan fokusera på när det gäller akademiskt skrivande? Vad är era erfarenheter när det gäller akademiskt skrivande och studenter på grundnivå? Under mitt projekt samlade jag även in elevtexter som inte analyseras i lic. avhandlingen. Jag planerar dock att gå vidare med det materialet och tar därför gärna emot förslag och synpunkter på det. Ett elevtextexempel kommer utgöra underlag för den diskussionen.