Högre seminarium: Philippe Collberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2043
  • Föreläsare: Philippe Collberg, Högskolan i Halmstad
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Memet Aktürk Drake
  • Seminarium

Elevers meningsindelning

Om talspråket är en självklar utgångspunkt för den tidiga skrivinlärningen, är målet under den senare skoltiden att elever tillägnar sig ett skriftspråk som skiljer sig från talspråket i flera avseenden. Ett sådant skriftspråk karaktäriseras bland annat av en högre syntaktisk komplexitet än talspråket och innehåller fler uttryckta samband mellan satser och meningar.

Flera vanligt förekommande och uppmärksammade problem i elevtexter rör just hur innehållsliga enheter kombineras, avgränsas och relateras till varandra. På seminariet diskuterar jag meningsbyggnad och meningsindelning hos elever i de senare skolåren.

Utgångspunkten tas i min avhandling (Collberg 2020) om gymnasieelevers bruk av och alternativ till satsradning, med särskilt fokus på studiens didaktiska implikationer. Dessutom presenteras pågående och planerad forskning som tar ett processperspektiv på elevers meningsindelning och som utreder satsradningars eventuella koppling till talspråket.