Äldre språkhistoria – yngre forskare

Den 12 september 2019 arrangerar Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet i samarbete med Institutet för språk och folkminnen ett endagssymposium riktat mot historiskt inriktade språkforskare som är i början av sin forskarbana.

Syftet är att samla unga forskare som intresserar sig för nordisk och äldre germansk språkhistoria, både från inhemska och utländska universitet, för att främja utbytet inom denna grupp av forskare och visa upp ett levande forskningsfält för intresserade studenter. Med äldre språkhistoria avses forskning om tiden fram till den nysvenska periodens början (utan närmare avgränsning bakåt i tiden) samt om sentida språkliga förhållanden med ett diakront perspektiv som når tillbaka till fornspråklig eller äldre tid.

Inbjudan att anmäla föredrag

Vi inbjuder intresserade att anmäla föredragsämnen genom att skicka in ett sammandrag om cirka 200 ord (se kontaktuppgifter nedan). Man kan välja mellan att anmäla ett föredrag om 20 minuter (med utrymme för åtta talare under dagen) eller en posterpresentation. Den som presenterar ska vara doktorand, disputerad under de senaste sex åren eller student på avancerad nivå. Föredragen och posterpresentationerna bör behandla de nordiska språken i historiskt perspektiv, eller äldre germanska språkskeden. Sammandraget ska vara arrangörerna tillhanda senast den 20 maj 2019.

Anmälan

Deltagande vid symposiet är avgiftsfritt och talare bjuds på resekostnader och en natts hotellvistelse. Alla anmälda deltagare bjuds på lunch. Anmälan ska vara arrangörerna tillhanda senast den 30 juni 2019.

Kontaktuppgifter

Anmälan till symposiet samt presentationsämnen och eventuella frågor skickas till Simon Karlin Björk simon.karlin@nordiska.uu.se eller Mathias Strandberg mathias.strandberg@sprakochfolkminnen.se.

Finansiär

Symposiet arrangeras med medel från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Gun Widmarks fond).