Plenarföreläsningar FoT14

Jenny W. Folkeryd, Uppsala universitet

Ämnesspecifika texter i tidiga skolår – form, funktion och innehåll i samspel

Intresset för läsande och skrivande i olika ämnen är inte nytt men det har ökat i och med ett fokusskifte från vad det innebär att läsa (fokus vid avkodning) till att läsa i ungdomsåren där texterna blir längre och successivt mer ämnesspecifika. Kunskap om vad det innebär läsa och skriva i olika ämnen har framförallt utvecklats inom forskningsfältet disciplinary literacy, dels genom att undersöka vad expertläsare gör när de läser och dels genom att använda språkvetenskapliga verktyg i analyser av ämnestexter. Ansatsen grundas på idéer om att skolämnen skiljer sig åt inte bara vad gäller innehåll utan också vad gäller hur detta innehåll produceras, kommuniceras, värderas och utvecklas. För att kunna fungera inom ett ämnesområde måste man både förstå ämnesinnehållet och hur man läser, skriver, talar, tänker, resonerar och förhåller sig kritisk inom ämnet. Man menar också att elever behöver få explicit undervisning för att förstå och lära sig behärska dessa skillnader mellan ämnen. Det förekommer dock en diskussion om när det är lämpligt att introducera undervisning kring ämnesspecifikt läsande och skrivande. Vissa menar att sådan undervisning kan vänta till senare skolår eftersom tidiga texter inte innehåller tydliga disciplinära drag vad gäller exempelvis ordförråd, grammatik och struktur. Andra menar att det är fullt möjligt att utveckla såväl generiska som ämnesspecifika läs- och skrivstrategier samtidigt och uppmuntrar därför till tidig undervisning om ämnesspecifikt läsande och skrivande. I presentationen kommer exempel från texter i tidiga skolår att presenteras för att vidare fördjupa denna diskussion.