Plenarföreläsningar FoT14

Magnus P. Ängsal, Göteborgs universitet

Åtskillnadens tankefigur: apartheid som metafor i text- och diskursanalytisk belysning

Idén att människor och objekt av olika skäl kan eller bör urskiljas och separeras är troligen lika gammal som mänskligheten själv. Kategorisk urskiljning kan rentav sägas vara en förutsättning för varje form av semantisering och begreppsliggörande. I modern tid har denna grundläggande tankefigur utsträckts till åtskillnad genom politiskt handlande och på ett mycket påtagligt sätt manifesterats genom apartheid som (i) idé och (ii) praktik (jfr Dubow 2014).

Själva uttrycket apartheid (’åtskillnad’), som ursprungligen myntades på afrikaans och spreds i och användes som slagord av sydafrikanska nationalistkretsar under 1900-talets första hälft, har genom inlån till många språk gjort en remarkabel internationell karriär. Utöver att beteckna den historiska, systematiska rasåtskillnaden i Sydafrika, vilket också är betydelsen som anges i Svensk Ordbok och SAOL, kan ordet ensamt och i sammansättningar brukas metaforiskt. Det kan då handla dels om andra former av på åtskillnad baserat förtryck, exempelvis den israeliska statens behandling av palestinier på ockuperade områden, dels om andra former av åtskillnad, till exempel kulturella, normbetingade skillnader mellan pojkar och flickor i uppfostran (jfr Ängsal 2017). Gemensamt för de metaforiska användningarna är att de bygger på analogi (jfr Perelman/Olbrechts-Tyteca 1991[1971]) och att det betecknade värderas negativt ur språkbrukarens perspektiv. Så kan apartheid användas som lexikal resurs i persuasivt syfte, inte minst i politiskt språk (jfr Niehr 2014), och sägas realisera en diskurssemantisk grundfigur. Det historiska, kollektiva minnet av den internationellt hårt kritiserade åtskillnadspolitiken i Sydafrika åkallas genom metaforisk mappning av en källdomän på en måldomän. Föredraget (i) rekonstruerar uttrycket apartheids historia genom lexikal analys av ordets uppkomst och användning på afrikaans från 1920- till 1960-talet, då ordet kom att lånas in i en rad språk, och (ii) analyserar delvis med utgångspunkt i korpusstudier metaforiska användningar i samtida offentlig diskurs i Sydafrika (afrikaans), Tyskland och Sverige.  

Referenser

Dubow, Saul (2014): Apartheid. 1948-1994. Oxford: Oxford University Press.

Niehr, Thomas (2014): Einführung in die Politolinguistik. Gegenstände und Methoden. Göttingen: V&R.

Perelman, Chaim/Olbrechts-Tyteca, Lucie (1991 [1971]): The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Ängsal, Magnus P. (2017): “Sprach- und Geschichtsgebrauch. Apartheid-Analogien in deutschen Medientexten nach 1994”. I: Acta Germanica. German Studies in Africa 45 (1), s. 74-89.