Konferensvolymen

Konferensvolymen publicerades digitalt i DiVA i maj 2019. Den tryckta versionen av boken kommer snart.

Instruktioner till författarna

Den som som deltagit med föredrag, workshopspresentation eller poster vid Svenskans beskrivning 36 inbjuds att bidra till konferensvolymen.

Om volymen

Konferensvolymen utkommer i tryckt format men kommer även att publiceras i fulltext på webben. Eftersom antalet presentationer överstiger antalet artiklar som ryms i den tryckta konferensvolymen räknar vi med att sovra bland de bidrag som skickas in. Alla bidrag kommer därför att bedömas av minst två anonyma granskare. Vid bedömningen kommer bidragets vetenskapliga kvalitet att beaktas, och företräde kommer dessutom att ges till artiklar som presenterar befintliga forskningsresultat (framför planerad forskning) och till bidrag som rör forskning som inte tidigare publicerats.

Tidsplan

Fristen för insändande av bidrag är fredagen den 16 februari 2018. Meddelande om accepterat bidrag och korrektur kommer att vara författarna till handa före sommaren. Korrigerat manus ska återsändas i början av september. En detaljerad tidsplan kommer allteftersom att publiceras på konferensens webbplats.

Anvisningar

Ladda ned anvisningar för utformningen av manuskript

Bidrag som gäller sektionsföredrag, postrar och workshopspresentationer får inklusive bilagor och litteraturlista omfatta högst 30 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 10 sidor text. Plenarföredragen får omfatta högst 45 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 15 sidor text. Manusen ska vara minimalt formaterade och följa de riktlinjer som presenteras i våra anvisningar.

Leverera manuskriptet som textfil, t.ex. doc, docx, odt eller rtf, och bifoga även en pdf-version av manuskriptet till svebe36@nordiska.uu.se.

Välkommen med ditt bidrag!

Redaktionskommittén

Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Maria Westman och Carin Östman