Termplanering och termbruk i svenskan

Nätverket Termer och terminologisering i svenskt fackspråk bjuder in till workshop om termplanering och termbruk i svenskan

Kontaktperson: Nina Pilke (nina.pilke (a) uva.fi)
Se också Nätverkets webbsida

Läs abstracts

Inom ramen för konferensen Svenskans beskrivning 36 i Uppsala 25–27 oktober 2017 inbjuder vi till en öppen workshop på temat termplanering och termbruk i svenskan. För presentationer i workshoppen gäller samma villkor som vid konferensen i övrigt: 15−20 minuters presentation och 5−10 minuters diskussion. Vi avsätter också tid för gemensam diskussion i slutet.

Anmälan till workshoppen görs genom insändande av abstract om upp till 300 ord till termforskning (a) svenska.gu.se senast den 30 maj 2017. Besked om antagning av bidrag meddelas senast den 22 juni 2017.

Syftet med workshoppen är att samla forskare med intresse för termplanering och termbruk i svenskan. Workshoppen knyter an till konferensens huvudtema Varför svenska? genom att belysa, problematisera och tydliggöra hur termer på svenska uppstår, används och utvecklas inom verksamhetsanknutna fackspråk och inom ramen för mer och mindre organiserat terminologiarbete, samt hur de fungerar i olika sammanhang.

Presentationer inom workshoppen kan beröra genomförd, pågående eller planerad forskning samt även utgöra teoretiska eller principiella bidrag, exempelvis genom att någon av följande (eller relaterade) frågor besvaras:

  • Vad är en term?
  • Hur väljs och upprätthålls termer inom olika fackområden?
  • Hur arbetar terminologer och andra språkvårdare med systematisk termplanering?
  • Vilken roll spelar termer i yrkens professionalisering och för utveckling av expertis?
  • Hur hanteras termer och annat fackspråkligt innehåll i mötet mellan professioner och mellan professionella och lekmän?
  • Hur fungerar termer i språkmöten, t.ex. vid översättning eller tolkning?
  • Hur hanteras termer och fackspråk i ordböcker och andra språkliga resurser?
  • Vad händer med termer när de får spridning i allmänspråket?
  • Hur påverkar ideologier termskapande och termbruk, t.ex. när ett normkritiskt förhållningssätt leder till att en ny term lanseras för att ersätta en annan?

Läs abstracts