Adrian Sangfelt tilldelas Westinpriset

2021-10-27

Institutionen för nordiska språk vill uppmärksamma att Adrian Sangfelt har tilldelats Westinska priset från Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala för sin avhandling.

Avhandlingen från 2019 med titeln "Syntaktiska strukturer i tiden: OV- och bisatsledföljd i svenskans historia" handlar i korthet om ett komplex av ordföljder som försvunnit under det svenska språkets historia.

Av motiveringen framgår följande:
Sammanfattningsvis är Sangfelts avhandling ett tungt vägande bidrag i diskussionen om ledföljd i svenskans historia men också generellt till diskussionen om förändringar i ledföljd i germanska språk, där Sangfelt framträder som en empiriskt kunnig, insiktsfull och teoretiskt bevandrad forskare.

Läs mer om avhandlingen här