Nordiska språk sedan 1859

Varje år utbildar Institutionen för nordiska språk 1500 studenter i svenska och i de andra nordiska språken.

Styrelse och styrdokument

Vår ledningsstruktur

Nordiska språk i Uppsala sedan 1859

1859 inrättades en professur i nordiska språk vid Uppsala universitet. Idag är vi en stor institution med omkring hundra anställda lärare, forskare och administratörer. Varje termin läser mer än tusen studenter hos oss. Här kan man studera nordiska språk ur flera olika aspekter. Svenska språket står i centrum för institutionens undervisning och forskning, men vi ger även kurser i danska, norska och isländska. I institutionens verksamhet ingår även Språkverkstaden och Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Forskning bedrivs inom ett stort antal deldiscipliner, till exempel elevspråk, dialektologi, filologi, grammatik, namnforskning, runologi, sociolingvistik, stilistik och svenska som andraspråk.

Institutionen för nordiska språk höstterminen 2018

Likavillkorsarbete vid Institutionen för nordiska språk

Institutionen för nordiska språk arbetar för att studie- och arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och respekt. Hos oss bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.
 
Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Alla studenter, lärare och forskare ska kunna delta i och bidra till alla delar av universitetets verksamhet på lika villkor.
 
Institutionen för nordiska språk verkar för att lika villkor ska vara integrerat i institutionens vardagsarbete. Om du har synpunkter på hur vi kan bedriva och förbättra detta arbete, kontakta vårt likavillkorsombud på likavillkor@nordiska.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-02-21