Nordiska språk sedan 1859

Varje år utbildar Institutionen för nordiska språk 1500 studenter i svenska och i de andra nordiska språken.

Styrelse och styrdokument

Vår ledningsstruktur

Nordiska språk i Uppsala sedan 1859

1859 inrättades en professur i nordiska språk vid Uppsala universitet. Idag är vi en stor institution med omkring hundra anställda lärare, forskare och administratörer. Varje termin läser mer än tusen studenter hos oss. Här kan man studera nordiska språk ur flera olika aspekter. Svenska språket står i centrum för institutionens undervisning och forskning, men vi ger även kurser i danska, norska och isländska. I institutionens verksamhet ingår även Språkverkstaden och Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Forskning bedrivs inom ett stort antal deldiscipliner, till exempel elevspråk, dialektologi, filologi, grammatik, namnforskning, runologi, sociolingvistik, stilistik och svenska som andraspråk.

Institutionen för nordiska språk höstterminen 2018

Likavillkorsarbete vid Institutionen för nordiska språk

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Alla studenter, lärare och forskare ska kunna delta i och bidra till alla delar av universitetets verksamhet på lika villkor.

Informationen ovan är hämtat från dokumentet Mål och strategier för Uppsala universitet. På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Vi vill integrera principerna för lika villkor i institutionens vardagsarbete och tar gärna emot synpunkter på hur vi kontinuerligt kan bedriva och förbättra detta arbete.

Till dig som är student

Om du vill uppmärksamma oss på brister i eller har synpunkter på likabehandlingsarbetet på institutionen, kontakta institutionens likavillkorsombud (likavillkor@nordiska.uu.se).

Mer information

Likavillkorsgruppen

Diskrimineringsgrunder

Ärendegång

Handlingsplan för lika villkor

Senast uppdaterad: 2022-10-07