Så här fungerar institutionen

Institutionen för nordiska språk har under de senaste åren genomgått en stor förändringsprocess. Huvudsyftet har varit att effektivisera och säkerställa institutionens löpande arbete, att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare samt att stärka den vetenskapliga och pedagogiska utvecklingen.

Ledningsfunktioner

Prefekt och biträdande prefekt

Enligt arbetsordningen för Uppsala universitet är prefekten institutionens chef, och uppdraget ska innehas av en medarbetare med vetenskaplig kompetens. Prefekten leder en operativ ledningsgrupp för löpande ärenden och en strategisk ledningsgrupp för mer långsiktiga ärenden.

Institutionen har också en biträdande prefekt med särskilt ansvar för utbildningsfrågor. Den biträdande prefekten fungerar också som ställföreträdande prefekt och träder in för prefekten då hen inte är i tjänst.

Studierektorer

Institutionen har tre studierektorsuppdrag: ett för utbildning på forskarnivå och två på utbildning på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå. Ett av studierektorsuppdragen på grund- och avancerad nivå avser svenska språket/nordiska språk; medan ett avser utbildning i svenska som andraspråk. Studierektorerna med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå ansvarar också för lärarutbildningarna tillsammans med en särskilt utsedd lärare.

Enhetsansvariga

Vid Institutionen för nordiska språk finns två enheter, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk samt Språkverkstaden. Gruppen för nationella prov består av medarbetare inom ett projekt finansierat av Skolverket och leds av en enhetsansvarig som på delegation av prefekten ansvarar för personal och ekonomi. Språkverkstaden leds av en särskilt utsedd lärare. Utöver dessa två enheter finns en särskild ämnesansvarig lärare för verksamheten vid Campus Gotland. De enhetsansvarig har prefekten som närmaste chef.

Lärar- och forskarkollegier

Institutionen har sedan länge ett handledarkollegium som samlar aktiva handledare inom forskarutbildningen samt ett professorskollegium. Nyinrättat på institutionen är ett forskarkollegium lett av en forskningskoordinator. Uppdraget roterar mellan institutionens programprofessorer på läsårsbasis. Forskningskoordinatorn har en rådgivande funktion i samband med externa ansökningar och en stöttande funktion i samband med befordringsärenden.

Vidare har institutionen följande lärarkollegier:

  • Lärarkollegiet för svenska och nordiska språk
  • Lärarkollegiet för svenska som andraspråk
  • Lärarkollegiet för lärarutbildningen
  • Lärarkollegiet för behörighetsgivande utbildning och kurser inom svenska för akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. 
  • Lärarkollegiet för Basic Swedish och Swedish for Academics
  • Lärarkollegiet för Språkverkstaden

Varje lärarkollegium har en samordnare med uppgift att ansvara för den pedagogiska ledningen av kollegiet. Uppdraget omfattar 10 % för svenska och nordiska språk och svenska som andraspråk. För lärarutbildningen motsvarar uppdraget 20 %. Lärarkollegiet för främmande språk delas mellan två samordnare om 20 % –  en med särskilt ansvar för Basic Swedish och SWAC och ett med särskilt ansvar för utbildning på förberedande nivå. Institutionen innehar också samordningsansvar för språkvetarprogrammet med ett uppdrag om 20 %.

Administrativt stöd

Institutionens administrativa stödfunktioner omfattar huvudsakligen områdena kurs, ekonomi och personal. Administratörer med hög kompetens inom ekonomi och personal ersätter prefektens beslutsfunktion i vissa smärre ärenden. Dessa administratörer är underställda prefekten och ingår i institutionens ledningsgrupp samt ansvarar för att följa upp ledningsgruppens beslut. Kursadministrationen leds av biträdande prefekt.

Senast uppdaterad: 2021-10-05