Likavillkorsarbete vid Institutionen för nordiska språk

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Alla studenter, lärare och forskare ska kunna delta i och bidra till alla delar av universitetets verksamhet på lika villkor.

Informationen ovan är hämtat från dokumentet Mål och strategier för Uppsala universitet. På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Vi vill integrera principerna för lika villkor i institutionens vardagsarbete och tar gärna emot synpunkter på hur vi kontinuerligt kan bedriva och förbättra detta arbete.

Till dig som är student

Om du vill uppmärksamma oss på brister i eller har synpunkter på likabehandlingsarbetet på institutionen, kontakta institutionens likavillkorsombud (likavillkor@nordiska.uu.se).

Mer information

Likavillkorsgruppen

Diskrimineringsgrunder

Ärendegång

Handlingsplan för lika villkor

Senast uppdaterad: 2022-10-07