Ärendegång vid anmälan rörande diskriminering och sexuella eller andra trakasserier

  1. Om du som student eller anställd vid institutionen anser dig vara utsatt för diskriminering bör du prata med någon person på institutionen som det känns tryggt att ta upp problemet med. Det kan till exempel vara undervisande lärare på kursen, prefekten eller likavillkorsombudet. Viktigt är att den som blivit utsatt har sagt ifrån och talat om att beteendet är oönskat. Detta kan göras muntligen eller skriftligen och behöver inte göras av den som blivit utsatt utan kan läggas över på t.ex. prefekten eller likavillkorsombudet.
  2. En anställd vid institutionen som får kännedom om missförhållanden vid institutionen ska omgående informera prefekten.
  3. Prefekten gör då en första bedömning av omständigheterna och fattar beslut om en utredning ska startas.
  4. När en kränkning förekommit ska åtgärder göras på två plan. Dels åtgärder av det enskilda ärendet, dels åtgärder för att förbättra arbets- och studiemiljön på institutionen.
  5. Innan en formell anmälan görs bör fallet diskuteras med universitetets juridiska avdelning. En eventuell anmälan ska ställas till Rektor.
Senast uppdaterad: 2022-04-25