Diskrimineringsgrunder

I Mål och strategier för Uppsala universitet beskrivs de övergripande målen för universitetets verksamhet. Där står att universitetet ska ha ett utbildningsutbud som är attraktivt för studenter oavsett kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk bakgrund, funktionshinder och ålder. Vidare ska universitetet arbeta för jämlikhet, jämställdhet och mångfald samt öppenhet mot olika kulturer. Universitetet ska erbjuda förutsättningar för ett gott ledarskap och goda arbetsmiljöer för alla medarbetare och studenter. En utvecklad strategi för lika villkor ska bidra till att dessa mål uppnås.

För att orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Definition av de sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen

  • Kön: att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.
  • Könsidentitet eller könsuttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det hen registrerats för vid födseln.
  • Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
  • Religion eller annan trosuppfattning: de stora världsreligionerna och åskådningar som t.ex. buddism, ateism och agnosticism.
  • Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
  • Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
  • Ålder: uppnådd levnadslängd.

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-10-07