Flerspråkighet, grannspråk och dialekter

Studier om flerspråkighet samt om grannspråk och dialekter som förekommer i Nordens språkliga mångfald.

Forskning om flerspråkighet, grannspråk och dialekter

Vår forskning fokuserar på flerspråkighet, nordiska grannspråk, historiska och nya minoritetsspråk, svenska dialekter samt andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. Vi intresserar oss för hur språk lärs in, behärskas, brukas och varierar.

Tonvikten för detta forskningsfält ligger både på förhållandet mellan språk och samhälle samt språkstruktur och psykolingvistik. Några inriktningar på forskningen som bedrivs vid Institutionen för nordiska språk är språklig variation, språkattityder, ungdomsspråk och kopplingen mellan migration och språk.

Exempel på detta är förortssvenska och hur invandrare förhåller sig till lokala dialekter samt hur dialekter i Norden förändrats och delvis jämnats ut över tid.

Inom detta forskningsfält finns paralleller med fältet Svenska med didaktisk inriktning.

Last modified: 2022-02-09