Text- och samtalsforskning

Språket är vårt viktigaste medel för kommunikation och forskningen inom detta område handlar just om hur språket används för kommunikation i skrift och tal.

Texter och samtal i olika verksamheter

Vår forskning om text och samtal genomsyras av ett samhällsperspektiv. Vår grundsyn är att språket både formas av och har en potential att förändra sitt sammanhang.

Vi studerar vad man gör genom texter och samtal i olika verksamheter. Det innebär att vi intresserar oss för hur språket används i specifika kontexter, till exempel texters roll i beslutsfattande eller samtalets betydelse i sjukvården. 

Vi undersöker också relationen mellan samhälleliga förändringar och skönlitterära texter, genom att studera hur samtida uppfattningar om språk tar sig uttryck i litterära texter runt förra sekelskiftet. I flera studier tillämpas ett kritiskt perspektiv som sätter fokus på att avtäcka underliggande normer och föreställningar.

Sammantaget visar vår forskning hur språkvetenskap kan bidra till en bättre förståelse av hur människor hanterar komplexa samhällsutmaningar som social ojämlikhet, klimatförändringar och antibiotikaresistens.

Forskningen inom området har många metodiska och teoretiska beröringspunkter med forskningen inom Svenska med didaktisk inriktning.

Last modified: 2022-02-09